โรงเรียนวัดสากเหล็ก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ (Mission)

  1. โรงเรียนมีการบริหารการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม และเป็นระบบ

  2. โรงเรียนมีการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ

  3. ครู บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเอง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

  4. สำรวจเด็กในเขตบริการที่มีอายุอยู่ในวัยเรียน ได้เข้าเรียนอย่างทั่วถึง

  5. มีการประสานงานร่วมมือกับชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา

  6. โรงเรียนใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น สิ่งแวดล้อม นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหารจัดการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการศึกษา และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

  7.ให้นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน มีความภูมิใจในความเป็นไทย มีทักษะในการทำงาน และดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

  8. โรงเรียนมีการควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผล การบริหารการจัดการศึกษา

  9.พัฒนาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

  เป้าประสงค์ (Goal)
             
  โรงเรียนวัดสากเหล็ก ได้นำเอาวิสัยทัศน์  พันธกิจ และกลยุทธ์มากำหนดเป็นภาพความสำเร็จ ซึ่งเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาทุกฝ่าย คือ นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองและชุมชน เพื่อให้เห็นถึงความเชื่อมโยงในการแปลงแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติที่ส่งผลต่อความสำเร็จของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียนวัดสากเหล็กทุกฝ่าย  ดังต่อไปนี้

  1. ด้านบริหาร
  • ผู้บริหารเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ดี มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาวิชาการ หลักสูตร นวัตกรรม และกระบวนการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
  • โรงเรียนมีการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อใช้ในการบริหารการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน
  • เด็กในเขตบริการของโรงเรียนทุกคน ทั้งเด็กปกติ  เด็กด้อยโอกาส  และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับโอกาสทางการศึกษาตามสิทธิอย่างเท่าเทียมและเต็มตามศักยภาพ
  • ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเอง สามารถปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และน้อมนำตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
  • โรงเรียนร่วมมือกับชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดการศึกษาโดยการระดมทรัพยากร และการบริหารงบประมาณ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน
  • โรงเรียนร่วมมือกับชุมชน องค์กรท้องถิ่น พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งในและนอกโรงเรียน เพื่อเป็นแหล่งเสริมความรู้ และรายได้ของนักเรียน
  • โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
  • สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ  มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นด้านเสริมสร้างความรู้คู่คุณธรรม ซึ่งเกิดจากการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ร่วมพัฒนา ร่วมสนับสนุนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
  • ผู้ปกครองและชุมชนให้การยอมรับ เชื่อถือ มีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของและสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียน
  • คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชน  ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
  •  
  • 2 ด้านการเรียนการสอน
  • ครูมีทักษะวิชาชีพในการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสมกับนักเรียน มีความกระตือรือร้น สนใจ ใส่ใจ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองตามศักยภาพอย่างเต็มกำลังความสามารถ
  • สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน   
  • โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในรูปแบบที่หลากหลาย โดยการนำภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์กรส่วน ท้องถิ่น สถานประกอบการมาให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ และตามธรรมชาติของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
  • โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
  • โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเชียน (ASEAN COMMUNITY)
  •  
  • 3 ด้านผู้เรียน
  • นักเรียนมีทักษะในการเรียนรู้ตามมาตรฐานของหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระสูงขึ้น
  • นักเรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร อ่านออก  เขียนได้   และมีทักษะทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
  • นักเรียนมีมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
  • นักเรียนได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน มีทักษะ ความรู้ และเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามาถนำไปใช้ในการทำงาน และดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
  • นักเรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ สามารถนำเสนอผลงานได้อย่างสร้างสรรค์
  • นักเรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
  • นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้ได้เข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาครบทุกคน
  • นักเรียนได้รับการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเชียน (ASEAN COMMUNITY)

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 10:49:10 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายตะวัน พันธุ์ชูศรี
 • แนะนำบุคลากร

 • นางอรวรรณ บุญรอด

 • นางสาวอำไพ ระถาพรสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,822
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดสากเหล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 0855770029 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นายตะวัน พันธุ์ชูศรี โทรศัพท์: 0815391793 อีเมล์: tawanth@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]