โรงเรียนบ้านควนโตน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ

  2.ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพให้มีคุณภาพตามาตรฐานการศึกษา ยุคประเทศไทย 4.0

  3.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  4.ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

  เป้าประสงค์

  1.ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ

  2.ผู้เรียนมีคุณภาพตามาตรฐานการศึกษา ยุคประเทศไทย 4.0

  3.ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

            งามมารยาทไทย (ยิ้มไหว้ วาจาเพราะ)

  เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

             โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

   

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:17:17 น.

โรงเรียนบ้านควนโตน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์: 075846098 อีเมล์: banban_12bb@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จิราภรณ์ สุขด้วง โทรศัพท์: 0630601275 อีเมล์: fon_fofofo@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]