โรงเรียนบ้านปากลง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •             โรงเรียนบ้านปากลง  ตั้งอยู่  หมู่ที่  ๕   ถนน   -   ตำบล  กรุงชิง  อำเภอ นบพิตำ  จังหวัดนครศรีธรรมราช  รหัสไปรษณีย์   ๘๐๑๖๐  โทรศัพท์  ๐-๗๕๗-๕๒๖๓๓     สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช  เขต  ๔  เปิดสอนตั้งแต่ระดับ  ปฐมวัย  ถึงระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น มีเขตพื้นที่บริการ  ๕  หมู่บ้านได้แก่  หมู่ที่  ๕ , ๖ , ๗ , ๘ , ๙    ตำบลกรุงชิง   อำเภอนบพิตำ   จังหวัดนครศรีธรรมราช

  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

  โรงเรียนบ้านปากลง  ก่อตั้งเมื่อ  ๒๐  กันยายน  ๒๔๘๗   โดยนายจันทร์  แก้วนุ่น   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๗  และนายแดง  เมืองสุวรรณ  ผู้ใหญ่บ้านหมูที่  ๘    ตำบลนบพิตำ   อำเภอท่าศาลา    จังหวัดนครศรีธรรมราช  พร้อมด้วยราษฎร (ปัจจุบัน  คือ  หมู่ที่  ๕ , ๖ , ๗ , ๘ , ๙    ตำบลกรุงชิง   อำเภอนบพิตำ   จังหวัดนครศรีธรรมราช )

            พื้นที่ของโรงเรียนมีพื้นที่  ๘  ไร่  นายสุข   จันทร์ชุม   เป็นผู้ยกให้  เมื่อวันที่  ๒๐  กันยายน  ๒๔๘๗      คิดเป็นมูลค่า   ๑,๘๐๐  บาท  ( หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน )

            ทิศเหนือ จดที่ดินของ  นางสะอาด   เจริญพร

            ทิศใต้             จดถนนหลวง

            ทิศตะวันออก     จดถนนส่วนบุคคล

            ทิศตะวันตก      จดหลักเขต  สายน้ำตามธรรมชาติ

            ปี  พ.ศ. ๒๔๘๗  นายเอื้อน  เจริญพร รักษาการณ์ในตำแหน่งครูใหญ่  ( ผู้บริหารคนแรกของโรงเรียน     บ้านปากลง )  เปิดทำการสอน ชั้น ป.๑  -  ๒  มีนักเรียน  ๓๑  คน   ครู  ๑  คน

            ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านปากลงจัดการศึกษา  ๓  ระดับ  คือ  ระดับปฐมวัย   ระดับประถมศึกษา                ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  มีนักเรียนทั้งหมด ๓๐๓  คน  มีบุคลากรทั้งหมด  ๑๙  คน   (ครู ๑๕  คน ธุรการโรงเรียน ๑ คน ครูพี่เลี้ยง ๑ คน ช่างปูน  ๑  คน ครูอัตราจ้าง ๑ คน)

            อนึ่ง  วันที่  ๘  กรกฎาคม   ๒๕๔๖  เป็นต้นมา  โรงเรียนบ้านปากลง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-03-13 12:45:04 น.

โรงเรียนบ้านปากลง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075752633 อีเมล์: banpaklong633@้hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธันย์ชนก อุ่ยประเสริฐ โทรศัพท์: 0874677783 อีเมล์: thanchanok.jah@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]