โรงเรียนบ้านปากลง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • การประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนดีประจำตำบลที่ยังไม่ได้รับการประเมิน ประกอบด้วย มาตรฐาน๓ ด้าน คือ มาตรฐานด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต โดยแต่ละมาตรฐานในส่วนนี้จะเกี่ยวข้องกับรายการประเมินเกณฑ์การประเมินและร่องรอย/หลักฐาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

   

  มาตรฐานด้านปัจจัย มี๕ ตัวชี้วัด ประกอบด้วย

  ตัวชี้วัดที่ ๑บุคลากรมีคุณภาพ

  ตัวชี้วัดที่ ๒แผนพัฒนาคุณภาพและแผนปฏิบัติการประจำปี เหมาะสม สามารถนำไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม

  ตัวชี้วัดที่ ๓การบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

  ตัวชี้วัดที่ ๔วัสดุอุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ เพียงพอและมีคุณภาพ

  ตัวชี้วัดที่ ๕อาคารสถานที่ เพียงพอ เหมาะสม พร้อมใช้งาน
   

  มาตรฐานด้านกระบวนการ มี ๕ ตัวชี้วัด ประกอบด้วย

  ตัวชี้วัดที่ ๑ กระบวนการบริหารมีประสิทธิภาพ

  ตัวชี้วัดที่ ๒การสร้างโอกาสทางการศึกษา

  ตัวชี้วัดที่ ๓กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ

  ตัวชี้วัดที่ ๔กระบวนการนิเทศภายในที่มีประสิทธิภาพ

  ตัวชี้วัดที่ ๕ กระบวนการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการที่มีประสิทธิภาพ

   

  มาตรฐานด้านผลผลิต มี ๕ ตัวชี้วัด ประกอบด้วย

  ตัวชี้วัดที่ ๑ โรงเรียนคุณภาพ

  ตัวชี้วัดที่ ๒ โรงเรียนทำมาหากิน

  ตัวชี้วัดที่ ๓ นักเรียนเป็นคนดี

  ตัวชี้วัดที่ ๔ นักเรียนเป็นคนเก่ง

  ตัวชี้วัดที่ ๕ นักเรียนเป็นคนมีความสุข

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-03-13 12:45:04 น.

โรงเรียนบ้านปากลง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075752633 อีเมล์: banpaklong633@้hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธันย์ชนก อุ่ยประเสริฐ โทรศัพท์: 0874677783 อีเมล์: thanchanok.jah@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]