โรงเรียนบ้านนบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียน

     โรงเรียนบ้านนบ  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๑  ตำบลกรุงชิง  อำเภอท่าศาลา  มาสังกัดที่กิ่งอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช  เมื่อวันที่  ๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๓๘   เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๐๑  ตามหนังสือที่ว่าการอำเภอท่าศาลา  ที่ ๑๕๔/๒๕๐๑  ลงวันที่  ๓ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๐๑  ให้เปิดรับนักเรียน  และทำการสอนในชั้นประถมศึกษาตอนต้น  นายอุทัย  มัธยาท  ศึกษาธิการอำเภอท่าศาลาทำพิธีเปิด  สภาพอาคารเรียนแบบเรียนชั่วคราว  ราษฎรในท้องถิ่นนี้  ช่วยกันสละทรัพย์และแรงงานสร้าง  นายหีด  แก้วมี  ผู้ใหญ่บ้าน  เป็นผู้อุปการะจนถึงปัจจุบัน  โรงเรียนนี้ได้ทำการก่อสร้างในที่ราชพัสดุ  ตามทะเบียนที่ นศ. ๕๓๗  เนื้อที่ทั้งหมด ๑๗ ไร่  ๖๗ ตารางวา  โดยเจ้าหน้าที่ของกรมธนารักษ์ได้มาทำการปักหลักเขต  เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๙

  อาคารเรียนของโรงเรียนบ้านนบ  แรกสร้างเป็นแบบอาคารชั่วคราวได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง  สร้างใหม่มา  ๓  ระยะ  โดยใช้เงินของราษฎรในหมู่บ้านนี้  และได้วัสดุเก่าจากเหมืองแร่เขาเหล็กมาสร้าง  แต่เป็นสภาพชั่วคราวใช้เป็นอาคารเรียนต่อไปไม่ได้  จึงเปลี่ยนสภาพเป็นโรงอาหารชั่วคราว  เมื่อปี  พ.ศ.  ๒๕๒๖

  ปี  พ.ศ.  ๒๕๑๔  ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณ  ๕๔,๐๐๐  บาท  (ห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  สร้างอาคารเรียนแบบ  ป๑ก. แบบถาวร  (ขาดเพดาน)  จำนวน  ๒  ห้องเรียน

  ปี  พ.ศ.  ๒๕๑๕  ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณ  ๒๕,๐๐๐  บาท  (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  สร้างบ้านพักครูแบบกรมสามัญ

  ปี  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และ  ๒๕๑๙  รัฐบาลสมัย  ม.ร.ว. คึกฤทธิ์  ปราโมทย์  ได้ให้งบประมาณมาสร้างต่อเติม  ปีละ  ๑  ห้องเรียนเป็นเงิน  ๑๑๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

  ปี  พ.ศ.  ๒๕๒๓  ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณ  ๓๓๕,๐๐๐  บาท  (สามแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  สร้างอาคารเรียนแบบ  ป๑ก.  แบบถาวร  (ขาดเพดาน)  จำนวน  ๕  ห้องเรียน

  ปี  พ.ศ.  ๒๕๒๔  ผู้ปกครองนักเรียนร่วมกันสละทรัพย์และแรงงานสร้างเสาธงชนิดถาวร       ราคา  ๗,๕๐๐  บาท  (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

  ปี  พ.ศ.  ๒๕๒๕  ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณ  ๒๐๐,๐๐๐  บาท  (สองแสนบาทถ้วน)  สร้างอาคารเอนกประสงค์แบบ  สปช  ๖๐๑/๒๕๒๖

  ปี  พ.ศ.  ๒๕๒๙  ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณ  ๒๐๐,๐๐๐  บาท  (สองแสนบาทถ้วน)  สร้างส้วมเอนกประสงค์แบบ  สปช  ๖๐๑/๒๕๒๖  จำนวน  ๓  ที่นั่ง

  ปี  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณ  ๒๐๐,๐๐๐  บาท  (สองแสนบาทถ้วน)  สร้างที่เก็บน้ำฝนแบบ  ฝ ๓๐ พิเศษ  จำนวน  ๓  ที่นั่ง

  ปี  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณ  ๔๕,๐๐๐  บาท  (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)  สร้างส้วมแบบ  สปช  ๖๐๑/๒๕๒๘  จำนวน  ๒  ที่นั่ง

  ปี  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณ  ๑๐๕,๖๖๘  บาท  (หนึ่งแสนห้าพันหกร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน)  ปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนปัจจุบัน

  ปี  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ได้รับเงินงบประมาณ  จากงบพัฒนาจังหวัดจำนวน  ๕๐,๐๐๐  บาท             (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  สร้างศาลา  ๑  หลัง

  ปี  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณ  ๑๕,๐๐๐  บาท  (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  ติดฝ้าเพดานห้องพักครู จำนวน  ๑  ห้อง

  ปี  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณ  ๖๙,๖๐๐  บาท  (หกหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)  ซ่อมแซมประตูหน้าต่างอาคารเรียนแบบ  ป๑ก.  หลังที่  ๒

  ปี  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ทางโรงเรียนได้ปรับปรุงปูกระเบื้องห้องพักครู  เดินสายไฟโรงอาหารและปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน  จากเงินในการจัดเลี้ยงน้ำชา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-10-10 15:02:47 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางปุณยภา แก้วนุ่น
 • แนะนำบุคลากร

 • นางจันทิมา คุณสุทธิ์

 • นางสาวรัตนากร สมสุขสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,502
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075-845348 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ธิดาวรรณ ยมเกิด โทรศัพท์: 0979280467 อีเมล์: tidawan3537@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]