• Fanpage Sorwor
 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม เป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล ประกอบด้วยนายอำเภอ ศึกษาธิการอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยมีนายสนั่น พลรัฐธนาสิทธิ์ อาจารย์ 1โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม เป็นเลขานุการ ได้ดำเนินการขอใช้พื้นที่กรมป่าไม้ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของโครงการสถาบันจุฬาภรณ์ จนได้รับอนุญาตจากองค์ประธาน

  พ.ศ 2538 กระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งโรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ เปิดรับนักเรียนทำการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีนายสนั่น พลรัฐธนาสิทธิ์ รักษาการตำแหน่งครูใหญ่ ใช้อาคารชั่วคราว หลังคามุงจากเป็นอาคารเรียนมีครูผู้สอนจำนวน 6 คน

  พ.ศ 2539 โรงเรียนเปิดใช้อาคารชุดเบ็ดเสร็จ กขค. พร้อมคารประกอบ

  พ.ศ 2541 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้เปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

  โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม ตั้งอยู่ในเขตที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ รับนักเรียนในตำบลกุแหระ และพื้นที่ข้างเคียงได้แก่ ตำบลสินปุน ตำบลโคกหาร อำเภอเขาพนม ตำบลลำทับ ตำบลสินอุดม อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ตำบลกรุงหยัน ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

  ปัจจุบันโรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลกุแหระ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80240 ติดกับถนนสายทุ่งใหญ่ – ลำทับ ( สาย 4038 )ตำแหน่งหลักกิโลเมตรที่ 13 – 14 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

  อาณาเขตของโรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม

  ทิศเหนือ จดสวนป่าหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 4

  ทิศใต้ จดถนนสวนป่าหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 4

  ทิศตะวันออก จดถนนทุ่งใหญ่ - ลำทับ

  ทิศตะวันตก จดสวนป่าหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 4

  เนื้อที่ของโรงเรียน

  โรงเรียนมีเนื้อที่ 99 ไร่ 9 ตารางวา

  ประเภทและลักษณะของโรงเรียน

  1. เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  2. เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6

  3. เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ.

  4. เป็นโรงเรียนอยู่ในโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

  5. เป็นโรงเรียนที่จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่นระดับอำเภอ

  6. เป็นโรงเรียนที่มีการส่งเสริมความสามารถพิเศษนักเรียนอย่างเป็นระบบ

  7. เป็นโรงเรียนแกนนำทางวิชาการระดับมัธยมศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

  สภาพการจัดการศึกษา

  โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม เป็นโรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการศึกษาเป็น 2 ช่วงชั้น คือ

  1. ช่วงชั้นที่ 3 ( มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 )

  2. ช่วงชั้นที่ 4 ( มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 )

  ปรัชญาโรงเรียน

  “ความกตัญญูกตเวที เป็นเคื่องหมายของคนดี”

  คำขวัญของโรงเรียน

  “เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม สัมพันธ์ชุมชน”

  สีประจำโรงเรียน

  ฟ้า ขาว

  อักษรย่อของโรงเรียน

  ส.ว

  สภาพชุมชนโรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม

  ตำบลกุแหระมีชุมชนตามเขตปกครอง 8 หมู่บ้าน บริหารโดยองค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ มีชุมชนดั้งเดิมคือ บ้านคงคาเลียบ บ้านบ่อโหด บ้านควนประชาสรรค์ บ้านสองแพรก บ้านเสม็ดจวน ชุมชนเกิดใหม่คือ หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 3 หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 4 อาชีพหลักของชุมชนคือ ทำสวนยางพารา สวนปาล์ม รับจ้างและปลูกพืชไร่ ประชาชนภายในหมู่บ้านเห็นความสำคัญของการศึกษา จึงส่งบุตรหลานเข้าเรียนในระบบโรงเรียน โดยมีอัตราการเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลายค่อนข้างสูง และยังมีผู้ที่สำเร็จการศึกษาภาคบังคับบางส่วนที่ออกไปประกอบอาชีพ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-07-02 14:31:53 น.

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 โทรศัพท์: 075-350684 อีเมล์: smv@smv.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: สุริยา อินทุ่ม โทรศัพท์: 0857959905 อีเมล์: dlit2_049@sea12.go.th,chack.a@smv.ac.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]