โรงเรียนปากพนัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1. นางสาวพิมประภา  ศรีโภคา  ประธานนักเรียน

  2. นายอนันต์  คำวงศ์  รองประธานนักเรียน

  3. นางสาวกิตติยาลักษณ์  ดำด้วงโรม  รองประธานนักเรียน

  4. นางสาวณิชกานต์  ทองเกื้อ  เลขานุการ

  5. นางสาวชนิกานต์  สุทธินวกุล  ผู้ช่วยเลขานุการ

  6. นางสาววริศรา  ชุมพล  เหรัญญิก

  7. นางสาววรวรรณ  มุสิเกตุ  ผู้ช่วยเหรัญญิก

  8. นางสาวจุฑารัตน์  เย็นใส  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

  9. นางสาวมานิตา  ศรีศักดิ์  ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

  10. นายเพรียวพงศ์  ไกรวงศ์  ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

  11. นายโกวิท  หิรัญรัตน์  ปฏิคม

  12. นางสาวสโรชา  หมื่นริน  ผู้ช่วยปฏิคม

  13. นางสาวศรุตา  โทมณี  ผุู้ช่วยปฏิคม

  14. นายสหรัฐ  บุญคุมรัตน์  ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน

  15. นายณัฐพงศ์  เขียวรอด  ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรมนักเรียน

  16. นางสาววิสุดา  กาญจนโรจน์    ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรมนักเรียน

  17. นางสาวนิสาชล  ยืนยาว    ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรมนักเรียน

  18. นางสาวมัตติกา  จ่าถิ่น    ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรมนักเรียน

  19. นายมงคล  ส่องจันทร์    ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรมนักเรียน

  20. นางสาวกชวรรณ  โสคะโน    ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรมนักเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:38:26 น.

โรงเรียนปากพนัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 โทรศัพท์: 75517186 อีเมล์: pn_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อิศรายศ เมืองโคตร โทรศัพท์: 0858060089 อีเมล์: nipapan@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]