โรงเรียนปากพนัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

       ๑. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในด้านคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม

       ๒. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

       ๓. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงโดยบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น

       ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านเทคโนโลยีในกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย

       ๕. ส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการ พัฒนานักเรียน ครู บุคลากรสู่มาตรฐานสากล

       ๖. ส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

       ๗. คงไว้ซึ่งมาตรฐานโรงเรียนรางวัลพระราชทานและพัฒนาสู่ความยั่งยืน

       ๘. ส่งเสริม พัฒนาบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม  และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน

  เป้าประสงค์

       ๑. นักเรียนโรงเรียนปากพนัง เป็นผู้มีจิตสำนึกในด้านคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม

       ๒. นักเรียนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ  เป็นผู้นำทางด้านวิชาการ  และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น

       ๓. นักเรียนสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ตามแนวพระราชดำริและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

       ๔. นักเรียน ครู บุคลากร สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างหลากหลาย  ทันต่อความเปลี่ยนแปลง

       ๕. โรงเรียนปากพนัง มีระบบบริหารจัดการที่ดี  และเป็นที่ยอมรับของสาธารณชน

       ๖. นักเรียน ครู บุคลากร ได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานสากล

       ๗. นักเรียนได้รับการพัฒนาตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

       ๘. โรงเรียนปากพนัง ได้เข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน

       ๙. โรงเรียนปากพนัง มีภูมิทัศน์  สิ่งแวดล้อม  แหล่งเรียนรู้  ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน

   

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:38:26 น.

โรงเรียนปากพนัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 โทรศัพท์: 75517186 อีเมล์: pn_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อิศรายศ เมืองโคตร โทรศัพท์: 0858060089 อีเมล์: nipapan@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]