โรงเรียนตชด.บ้านควนมีชัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
 


 • อำนาจหน้าที่
 • ๑. งานบริหารสถานศึกษา

                      นางบุณยวรีย์ เศวตวงศ์สกุล  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการ บริหารงานในตำแหน่งหัวหน้าสถานศึกษา   มีหน้าที่บังคับบัญชา  วางแผน  วินิจฉัยสั่งการ  ควบคุม  กำกับ  ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และติดต่อประสานงานในขอบข่ายภารกิจการบริหารสถานศึกษา รับผิดชอบงานการบริหารงานของโรงเรียน ดังนี้

  1.1  การบริหารงานวิชาการ

  1.2  การบริหารงานงบประมาณ

  1.3  การบริหารงานบุคคล

  1.4  การบริหารงานทั่วไป

  รวมทั้งปฏิบัติงานตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด รวมทั้งงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

  ๒. งานจัดการเรียนการสอน   ให้บุคลากรปฏิบัติงานตามขอบข่ายและภารกิจ ดังนี้

      ๒.๑  งานประจำชั้น  มอบหมายให้บุคคลปฏิบัติงาน  ประกอบด้วย  ดังนี้

  (๑) นางอารี  ภิรมย์  ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง                                              ประจำชั้นอนุบาล ๑

  (๒) นางทิวา อำพันธุ์โชติ  ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง                                      ประจำชั้นอนุบาล ๒

  (๓) นางพนัชกร  คำพันธ์  ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ               ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่

  (๔) นางสาวบุญเจือ จุติยนต์  ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ           ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒                 

  (๕) จ.ส.ต.หญิงสายชล  หนูคง ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ         ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่

  (๖) นายถัด  อินทร์นาค ตำแหน่ง  ครูวิทยฐานะชำนาญการ                          ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

  (๗) นางสาวลัดดาวัลย์ เพชรชำนาญ  ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง                         ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่

  (๘) นายพงษ์ศักดิ์  อินทร์อักษร     ตำแหน่ง ครู                                         ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบรับผิดชอบ  มีดังต่อไปนี้

  ๑.  จัดทำเอกสารธุรการชั้นให้เรียบร้อย  ถูกต้อง  เป็นปัจจุบัน  และรายงานผู้อำนวยการสถานศึกษา

  ๒.  จัดทำบัตรสุขภาพนักเรียน

  ๓.  จัดทำระเบียนสะสมและข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

  ๔.  จัดตกแต่งห้องเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้

  ๕.  ให้คำแนะนำและดูแลช่วยเหลือนักเรียน

  ๖.  ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนก่อนเข้าเรียน  และก่อนเลิกเรียน

  ๗.  อบรม  สั่งสอนด้านความประพฤตินักเรียน

  ๘.  ติดตามช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาขาดเรียนและมีปัญหาด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  ๙.  ตรวจสุขภาพและภาวะโภชนาการนักเรียน

  ๑๐.ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียน  เยี่ยมบ้าน  และประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน

      งานปฏิบัติการสอน ให้ปฏิบัติงานตามขอบข่ายและภารกิจ ดังนี้

  ๒.๑.๑  งานเตรียมการสอน

  (๑) ศึกษาเอกสารหลักสูตร  คู่มือครู  และเอกสารประกอบการสอน

  (๒)  วิเคราะห์หลักสูตร  จัดทำกำหนดการสอน  และแผนการเรียนรู้

  (๓) ศึกษาเทคนิควิธีสอนที่หลากหลายตามแนวปฏิรูป

  (๔) จัดหา  จัดทำสื่อ  เครื่องมือ  และนวัตกรรมการเรียนรู้

  ๒.๑.๒  งานดำเนินการสอน

  (๑) สอนตามกำหนดการสอนและแผนการเรียน

  (๒) ทดสอบผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

  (๓) วัดและประเมินผลปลายภาคและปลายปี

  (๔) จัดทำรายงานการประเมินผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ๒.๑.๓  งานสอนซ่อมเสริม

   (๑) วิเคราะห์จุดเด่นและจุดด้อยของนักเรียนเป็นรายบุคคล

    (๒) เลือกเทคนิควิธีสอนที่เหมาะสมกับนักเรียน

   (๓) ดำเนินการสอนซ่อมเสริม

    (๔) วิเคราะห์ผลหลังสอนและนำไปปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน

  งานปฏิบัติการสอน  มอบหมายให้บุคคล  ดังนี้

  ครูผู้สอน

  กลุ่มสาระ

  ชั้นที่สอน

  ชั่วโมง: สัปดาห์

  ๑. นางอารี  ภิรมย์

  จัดประสบการณ์

  อนุบาล ๑

  ๒๕

  ๒. นางทิวา อำพันธุ์โชติ 

  จัดประสบการณ์

  อนุบาล ๒

  ๒๕

  ๓. นางพนัชกร  คำพันธ์  

  คณิตศาสตร์

  ภาษาไทย

  ภาษาอังกฤษ

  ศิลปะ

  การงานอาชีพ

  ลูกเสือ

  ชุมนุม

  แนะแนว

  อบรมคุณธรรมจริยธรรม

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓

   

  ๒๑

  ๔. นางสาวบุญเจือ  จุติยนต์

  ภาษาไทย

  ภาษาอังกฤษ

  ศิลปะ

  การงานอาชีพ

  สุขศึกษาพละศึกษา

  ลูกเสือ

  ชุมนุม

  แนะแนว

  อบรมคุณธรรมจริยธรรม

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,๕,๖

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓

   

  ๑๙

  ๕. จ.ส.ต.หญิงสายชล  หนูคง

  ภาษาไทย

  ภาษาอังกฤษ

  สุขศึกษาและพลศึกษา

  ศิลปะ

  การงาน

  ลูกเสือ

  ชุมนุม

  แนะแนว

  อบรมคุณธรรมจริยธรรม

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓

   

  ๑๗

  ครูผู้สอน

  กลุ่มสาระ

  ชั้นที่สอน

  ชั่วโมง: สัปดาห์

  ๖. นายถัด  อินทร์นาค

  การงาน

  สังคมศึกษา

  ประวัติศาสตร์

  ศิลปะ

  ลูกเสือ

  ชุมนุม

  แนะแนว

  อบรมคุณธรรมจริยธรรม

  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔-๖

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

   

   

  ๑๙

   

   

  ๗. นางสาวลัดดาวัลย์  เพชรชำนาญ

  คณิตศาสตร์
  ภาษาอังกฤษ

  ดนตรี-นาฎศิลป์

  ลูกเสือ

  ชุมนุม

  แนะแนว

  อบรมคุณธรรมจริยธรรม

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

   

  ๑๗

  ๘. นายพงษ์ศักดิ์  อินทร์อักษร

   

  ภาษาไทย

  สุขศึกษาและพลศึกษา

  ลูกเสือ

  ชุมนุม

  แนะแนว

  อบรมคุณธรรมจริยธรรม

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

   

  ๒๒

  ๙. นางสาวจุฑารัตน์  รักษาชล

  วิทยาศาสตร์

  ภาษาอังกฤษ

  ลูกเสือ

  ชุมนุม

  อบรมคุณธรรมจริยธรรม

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

   

  ๑๗

  10. สามเณรนันธศักดิ์ ชูสุวรรณ์

  สังคมศึกษา

  ประวัติศาสตร์

  อบรมคุณธรรมจริยธรรม

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖

  ๑๐

   

   

   ๒.๒ งานสอนแทน

  กำหนดให้บุคลากรทุกคนสอนแทนในกรณีที่ข้าราชการครูบุคคลหนึ่งบุคคลใดไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้ด้วยสาเหตุต่าง ๆ โดยให้บันทึกการสอนแทนและรายงานผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกครั้ง

  ๓.  หัวหน้าระดับชั้น

            มีหน้าที่วางแผน  ควบคุม  ดูแล ให้คำแนะนำ  ปรึกษา และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศทางวิชาการและ อื่น ๆ  ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของข้าราชการครูในระดับชั้น  ซึ่งมอบหมายให้บุคคล  ประกอบด้วย  ดังนี้

  ๓.๑ นางอารี ภิรมย์                           หัวหน้าระดับปฐมวัย

  ๓.๒ นางพนัชกร  คำพันธ์                  หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓

  ๓.๓ นายพงษ์ศักดิ์  อินทร์อักษร         หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖

  ๔.  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

  มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดเตรียมเอกสาร  หลักฐาน และหลักสูตรในแต่ละกลุ่มสาระวิชาซึ่งมอบหมายให้กับบุคลากร  ประกอบด้วย  ดังนี้

   ๔.๑  นางสาวบุญเจือ  จุติยนต์                หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

   ๔.๒  นางสาวลัดดาวัลย์  เพชรชำนาญ     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

   ๔.๓  นางสาวจุฑารัตน์ รักษาชล             หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   ๔.๔  นางสาวลัดดาวัลย์  เพชรชำนาญ     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

   ๔.๕  นายถัด  อินทร์นาค                       หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรร

   ๔.๖  นายถัด  อินทร์นาค                       หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

   ๔.๗  นายพงษ์ศักดิ์  อินทร์อักษร            หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   

   ๔.๘  นางสาวจุฑารัตน์ รักษาชล             หัวหน้ากลุ่มกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

  ๕.  งานพิเศษอื่น ๆ ได้มอบหมายให้กับบุคคล  ประกอบด้วย  ดังนี้

       ๕.๑  หัวหน้างานบริหารวิชาการ

          จ.ส.ต.หญิงสายชล  หนูคง ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ ปฏิบัติงานในหน้าที่หัวหน้างานวิชาการ มีหน้าที่ช่วยผู้บริหารสถานศึกษาบริหารงานวิชาการในระดับชั้นอนุบาลถึง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ตามขอบข่ายงาน  นิเทศ  กำกับ  ติดตามและประเมินผลงานวิชาการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซึ่งมีคณะทำงาน  ดังนี้

       (๑)  นางสาวลัดดาวัลย์  เพชรชำนาญ       ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง                                 

       (๒)  นางอารี  ภิรมย์                              ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง                                           

       (๓)  นางพนัชกร  คำพันธ์                       ตำแหน่ง  ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ                
       (๔) นางสาวจุฑารัตน์ รักษาชล                ตำแหน่ง  พี่เลี้ยงเด็กพิการ   

       (๕)   นางทิวา อำพันธุ์โชติ                      ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง

       (๖)   นางสาวณัฐธนาภรณ์ รักษ์เกลี้ยง       ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง                                                       
   

  หน้าที่รับผิดชอบ

  ที่

  งาน / เรื่อง

  ผู้รับผิดชอบ

  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้

  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

  การนิเทศการศึกษา

  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้

  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

  การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน

  การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น

  จ.ส.ต.หญิงสายชล  หนูคง

  นางสาวณัฐธนาภรณ์ รักษ์เกลี้ยง     

   

  การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการกับบุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงาน  และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา

  นางพนัชกร  คำพันธ์ 
  นางสาวจุฑารัตน์ รักษาชล                

  ๑๐

  การวัดผล  ประเมินผล  และเทียบโอนผลการเรียน

  นางสาวลัดดาวัลย์ เพชรชำนาญ

  ๑๑

  การพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยีทางการศึกษา

  นางสาวลัดดาวัลย์  เพชรชำนาญ

  นางสาวณัฐธนาภรณ์ รักษ์เกลี้ยง     

  ๑๒

  การพัฒนาหลักสูตรก่อนประถมศึกษา

   

  จ.ต.ส.หญิงสายชล  หนูคงนางอารี  ภิรมย์
  นางสาวจุฑารัตน์ รักษาชล                


    ๕.๒ หัวหน้างานบริหารงบประมาณ                                                              

            นางสาวบุญเจือ  จุติยนต์ ตำแหน่ง  ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติงานในหน้าที่หัวหน้างานบริหารงบประมาณ  มีหน้าที่ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา  ควบคุม  ดูแล  กำกับ  ติดตามประเมินผลและปฏิบัติงานด้านงบประมาณของสถานศึกษาให้มีความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย   ที่เกี่ยวข้องด้วยความ  รวดเร็ว  เป็นปัจจุบัน  โปร่งใส  และตรวจสอบได้  ซึ่งมีคณะทำงาน  ดังนี้

  (๑) นายถัด  อินทร์นาค                       ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ                    

  (๒) นางพนัชกร  คำพันธ์                     ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ         
  (๓) นางสาวลัดดาวัลย์  เพชรชำนาญ     ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง                                  

  (๔) นางอารี  ภิรมย์                            ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
  (๕) นางสาวจุฑารัตน์ รักษาชล             ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ                                                                                  

                                              หน้าที่รับผิดชอบ

  ที่

  งาน/ เรื่อง

  ผู้รับผิดชอบ

  การจัดทำและเสนอของบประมาณ

  การวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา

  การจัดทำแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาการศึกษา

  การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ

  การจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา

  การโอนเงินงบประมาณ

  การตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมินผลและรายงานการใช้เงิน

  การบริหารการเงินการบัญชี และเก็บรักษาเงิน

  การระดมทรัพยากร จัดหารายได้

  นางสาวบุญเจือ  จุติยนต์

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 20:39:04 น.

โรงเรียนตชด.บ้านควนมีชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์: 075355191 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: อรปรียา มณีรัตน์ โทรศัพท์: 0920721314 อีเมล์: jan.onpreeya.069@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]