โรงเรียนตชด.บ้านควนมีชัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •           โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนมีชัย  ตั้งอยู่ที่ บ้านควนมีชัย หมู่ที่ 8 ตำบลวังอ่าง อำเภอ  ชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เปิดเมื่อวันที่ 23  สิงหาคม 2527  สังกัดกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 422 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่  42 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค  4  พื้นที่ตั้งโรงเรียนเดิมเป็นที่    รกร้าง  ห่างไกล  และทุรกันดาร  เดิมชื่อใสหญ้าคา  เริ่มมีชาวบ้านมาอาศัยทำกินมากขึ้นเด็ก ๆ ก็ห่างไกลจากโรงเรียน จึงมีการคิดริเริ่มสร้างโรงเรียน โดยมี นายเนียม สงทิพย์ และ นายเปรม  รัตนมณี   ซึ่งเป็นผู้นำชุมชนได้เดินทางไปร้องขอต่อ พ.ต.อ.สุเทพ  สุขสงวน ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชาย แดน  เขต 8 ให้เปิดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนมีชัย  โดยชาวบ้านบริจาคที่ดิน  จำนวน  25  ไร่ อาคารหลังแรกเป็นอาคารเรียนชั่วคราว ขนาด  6 X 8  เมตรจำนวน  1  หลัง  และเปิดโรงเรียนเมื่อวันที่  23  สิงหาคม 2527 เป็นปีแรกมีครู  3  คน  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  จำนวน  14  คน   โดยมี ส.ต.ท.  สุวิทย์  หนูคล้าย  เป็นครูใหญ่

              ปี  พ.ศ. 2528  วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช  (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช)  ร่วมกับกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน  เขต 8  ได้สร้างอาคาร  ขนาด  8 X 32  เมตร เป็นอาคารคอนกรีตครึ่งไม้ อีก 1  หลัง    

              ปี พ.ศ. 2529 ทางกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนได้แต่งตั้ง  จ.ส.ต.ประจำ ช่วยนาสังข์  เป็นครูใหญ่ และในปีเดียวกันนี้โรงเรียนได้ขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

              ปี พ.ศ. 2531  กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนได้แต่งตั้ง  จ.ส.ต.สมบูรณ์  เพชรชำลิ เป็นครู ใหญ่  จนถึงปี พ.ศ. 2532

              ปี พ.ศ. 2532 – 2538 กองกำกับตระเวนชายแดนที่ 42 ได้แต่ตั้ง ส.ต.อ.ธรานุชิต  ไชยเดช โดย พตอ.พยอม ทิพย์มณี ผู้กำกับการตำรวจตระเวนขายแดน ให้เป็นครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนมีชัย ได้ดำเนินการสร้างอาคารเรียนมิตรมวลชน จนแล้วเสร็จ

              วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2535 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนมีชัย พระองค์ทรงปลูก “ต้นทำมัง” จำนวน 1 ต้น และทรงตรัสว่า “ให้พัฒนาโรงเรียนให้ก้าวหน้า ยิ่งๆขึ้นไป และสร้างอาคารห้องเด็กอนุบาล ห้องพยาบาล บ้านพักห้องแถว คอกไก่ บ่อปลาดุก และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานก่อสร้างฝายกั้นน้ำบริเวณหลังโรงเรียน สร้างโดยชลประทานและได้ทรงปลูกไม้ผลกระท้อน ร่วมปลูกสวนป่ากับชุมชนในบริเวณพื้นที่ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนมีชัย

              ปี พ.ศ. 2539 - 2550 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนได้แต่งตั้ง ร.ต.ต.วีรชัย สาระคำ เป็นครูใหญ่   

              ปี พ.ศ. 2541 - 2553 ร.ต.ต.สมคิด เจริญฤทธิ์ เป็นครูใหญ่    

              ปี พ.ศ. 2544  กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ได้แต่งตั้ง  ร.ต.ต.สมพงษ์  ทองสุข เป็นครูใหญ่ โรงเรียนตชด.บ้านควนมีชัย  และในปีนี้ทางมูลนิธิมิตรมวลชน ร่วมกับคณะผู้ปกครองและครู ได้บริจาคเงินร่วมกันสร้างอาคาร    โรงอาหาร  ขนาด    8 x 20  เมตร  1  หลัง

  วันที่ 9 ตุลาคม 2544 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนมีชัย เป็นครั้งที่ 2

              ปี พ.ศ. 2545  กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ได้แต่งตั้ง ร.ต.ท.สะอาด  สังข์ทองจีน   เป็นครูใหญ่ โรงเรียนตชด.บ้านควนมีชัย และในปีนี้ คุณสมศักดิ์ เมธา ได้บริจาคเงินสร้างอาคาร ขนาด                                       6 x 8  เมตร จำนวน  3  หลัง  จำนวนเงิน  360,000  บาท

  วันที่ 18 มิถุนายน  พ.ศ. 2550  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต  3  ได้ย้ายและแต่งตั้งให้นายสมศักดิ์  ศรีอุทัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังหอน มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนตชด.บ้านควนมีชัย

   

   

  วันที่ 19 ตุลาคม 2550 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนมีชัย เป็นครั้งที่ 3

  วันที่  20  ตุลาคม  2550  กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน  ได้โอนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน    บ้านควนมีชัย  ให้ไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 3   กระทรวงศึกษาธิการ 

              วันที่ 12  มกราคม  2553   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต  3  ได้ย้ายและแต่งตั้งให้      นายจรูญ  เมืองเสน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโส  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนตชด.บ้านควนมีชัย  แทน นายสมศักดิ์  ศรีอุทัย ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่าน

              วันที่ 15 ธันวาคม 2554 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนมีชัย ว่างตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเนื่องจาก นายจรูญ  เมืองเสน ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุบัว  และสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 แต่งตั้งให้ นายถัด  อินทร์นาค ครูชำนาญการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนมีชัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนมีชัย

              วันที่ 1 ธันวาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 แต่งตั้งให้ ดาบตำรวจธรานุชิต    ไชยเดช ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนมีชัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนมีชัย จนถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2559

              สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานเงินส่วนพระองค์ จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสร้างอาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นอาคารห้องสมุดชั้นเดียว ขนาด 8 × 16 เมตร โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2558 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559 ก่อสร้างโดย   กองพันทหารช่างที่ 5 กองพลทหารราบที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทรและประชานในพื้นที่

              วันที่ 22 ธันวาคม 2559  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แต่งตั้งให้ นางบุณยวรีย์  เศวตวงศ์สกุล มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนมีชัย จนถึงถึงปัจจุบัน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 20:39:04 น.

โรงเรียนตชด.บ้านควนมีชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์: 075355191 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: อรปรียา มณีรัตน์ โทรศัพท์: 0920721314 อีเมล์: jan.onpreeya.069@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]