โรงเรียนตชด.บ้านควนมีชัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
 


 • โครงสร้างหน่วยงาน
 • ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนมีชัย

  นางบุณยวรีย์  เศวตวงศ์สกุล     

                                                                          ผู้อำนวยการศึกษาโรงเรียน

   

  จ.ส.ต.หญิงสายชล  หนูคง     นางสาวบุญเจือ  จุติยนต์     นายพงษ์ศักดิ์  อินทร์อักษร     นายถัด  อินทร์นาค     นางพนัชกร  คำพันธ์

       งานบริหารวิชาการ               งานบริหารงบประมาณ            งานบริหารบุคคล        หัวหน้างานบริหารทั่วไป      งานบริหารทั่วไป 

   

     นางอารี ภิรมย์     นางสาวจุฑารัตน์ รักษาชล      นางสาวลัดดาวัลย์  เพชรชำนาญ     Miss Divya Atieno    นางทิวา  อำพันธ์โชติ

        ครูขั้นวิกฤต             ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ                             ครูอัตราจ้าง                          ครูอัตราจ้าง             ครูอัตราจ้าง

   

               นางสาวณัฐธนาภรณ์  รักษ์เกลี้ยง   นางสาวจารุวรรณ แซ่จุ่ง   นายอภิชัย  ทรัพย์แก้ว      นางสาวพัชนี  จันทร์มณี             

                              ครูอัตราจ้าง                              ธุรการ                     นักการภารโรง            ผู้ช่วยแม่บ้าน (คนพิการ)

   

                                                      นางคำนึง  ขวัญใจ                  นางสาวนิยม  เพ็งหนู

                                                              แม่ครัว                                    แม่ครัว


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 20:39:04 น.

โรงเรียนตชด.บ้านควนมีชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์: 075355191 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: อรปรียา มณีรัตน์ โทรศัพท์: 0920721314 อีเมล์: jan.onpreeya.069@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]