โรงเรียนบ้านไหนหนัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  โรงเรียนบ้านไหนหนังร่วมมือกับชุมชนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

  เป้าหมาย

  1. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
  2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
  3. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง
  4. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
  5. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
  6. ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติต่ออาชีพสุจริต
  7. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
  8. ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพลและเกิดประสิทธิผล
  9. คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองชุมชนปฎิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
  10. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
  11. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
  12. สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง
  13. สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
  14. การพัฒนาสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กำหนด
  15. จัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:52:48 น.

โรงเรียนบ้านไหนหนัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ โทรศัพท์: - อีเมล์: nainang_123@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: ศิริพร เริงจิตร โทรศัพท์: 0843130632 อีเมล์: nainang_123@hotmail.co.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]