• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •  
  พันธกิจ
  ๑. พัฒนาระบบการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพได้มาตรฐานชาติพร้อมก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
  ๒. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดีมีความรู้คู่คุณธรรมรักษาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่นสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตอยู่อย่างพอเพียง
  ๓. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนและทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  ๔. พัฒนาสื่อแหล่งเรียนรู้ภายใน และใช้แหล้งรียนรู้ภายนอกในการจัดกิจกรรมสร้างนิสัยการศึกษาค้นคว้า รักการอ่านอย่างยั่งยืน
  ๕. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา
  ๖. ส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียนทุกคน
   
  เป้าประสงค์
  ๑. โรงเรียนจัดกิจกรรมได้ครอบคลุมทุกมาตรฐานและทุกตัวบ่งชี้มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง และผ่านการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก
  ๒. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง
  ๓. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ อ่านออก เขียนได้  คิดเลขเป็นทุกคน
  ๔. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เพิ่มร้อยละ ๒

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-14 11:31:38 น.

โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ โทรศัพท์: 0812718501 อีเมล์: mail@bantungpreu.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: พรชัย ช่วยเอียด โทรศัพท์: 0810851412 อีเมล์: phornchai.ch@esdc.go.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]