โรงเรียนวัดนิโครธาราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •                                                                                                                                  พันธกิจ

                   1. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้

                   2. จัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศ฿กษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2521

                   3. พัฒนาสื่อ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยีทางการศึกษา

                   4. สร้างความตระหนักให้ชุมชนเห็นความสำคัญ  และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา

                                                                                                                                   เป้าประสงค์

                   1. นักเรียนมีความรู้อย่างมีความสุข ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี

                   2. นักเรียนมีความรู้ความสามารถ  และคุณลักษระที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

                   3. นักเรียนมีความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน

                   4. ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนานักเรียนให้เป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน  สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 04:13:33 น.

โรงเรียนวัดนิโครธาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา โทรศัพท์: 0-7659-9122 อีเมล์: nikro@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อุทัยวรรณ ทับทิมทองสุข โทรศัพท์: 0892561757 อีเมล์: authaiwan.ni@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]