โรงเรียนทับปุดวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ    ( MISSION )

   

  1.             ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้นักเรียนมีคุณภาพ มาตรฐานตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล

  2.             พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีคุณภาพสู่มาตรฐานระดับสากล

  3.             ส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากร ให้เป็นมืออาชีพ

  4.             พัฒนาระบบบริหารจัดการของโรงเรียน ให้เข้าสู่มาตรฐานประกันคุณภาพและมาตรฐานสากล

  5.             ส่งเสริมระบบภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง

   

  เป้าหมาย  (CORPORATIVE  OBJECTIVE)

   

  1.             นักเรียนมีคุณภาพมาตรฐาน ตามหลักสูตรมาตรฐานสากล และมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  2.             โรงเรียนมีหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีคุณภาพสู่ระดับสากล

  3.             ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถ จัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมาตรฐานสากล

  4.             โรงเรียน มีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานประกันคุณภาพสู่มาตรฐานสากล

  5.             ภาคีเครือข่าย มีความเข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 22:04:14 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายดลยวัฒน์ สันติพิทักษ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นายธรรมรัตน์ ไพพงศ์

 • นางสาวรวีวรรณ มินสินสถิติการเข้าเยี่ยมชม

15,725
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนทับปุดวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 โทรศัพท์: 0-7659-9012 อีเมล์: tpw.act2016@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ยุทธนา สุวรรณวิสุทธิ์ โทรศัพท์: 0923321099 , 0935796770 อีเมล์: yoottana.su@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]