โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ

  1. นายณัฐพร  สามารถ               ประธานกรรมการ

  2. นายสมุทร  เสี้ยมสอน              กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง

  3. นางหทัยรัตน์  เสี้ยมสอน         กรรมการที่เป็นผู้แทนครู

  4. นางเมตตา  นนทรีย์                กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน

  5. สท.วิโรจน์  ยุคุณธร                กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  6. นายวีรยุทธ  เหร่บุตร               กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า

  7. นายมนุญ สามารถ                  กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่

  8. นายอนันต์  โต๊ะชื่นดี               กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่

  9.นายณรงค์  คุ้มบ้าน                  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  10.นายมนัส   สามารถ                กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  11.นายกิตติศักดิ์  โชคเกื้อ           กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  12.นายยุทธพงศ์   ยุคุณธร           กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  13.นายศักดา   สารีคำ                 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  14.นายสุวัฒน์  ซุงสุวรรณ            กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  15.นายจารุวัฒน์  วิกรมธีรานันท์    กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-03-29 15:30:07 น.

โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต โทรศัพท์: 076-391214 อีเมล์: aonambor@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ลลิตา ณ พัทลุง โทรศัพท์: 0872954644 อีเมล์: ann.ann_10@hotmail.co.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]