โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •   พันธกิจ

  1. ขยายการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ชุมชนได้รับโอกาสทางการเรียนรู้อย่างทั่วถึงมีประสิทธิภาพ
  2. ส่งเสริมกิจกรรมนำความรู้ด้วยวิธีการ 5ส
  3. พัฒนาผู้เรียนให้ได้มาตรฐานทางการศึกษาเน้นความเป็นไทย มีจิตใจสาธารณะ
  4. มุ่งความเป็นสากลด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
  5. พัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพ
  6. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางนโยบายบริหาร จัดสร้างแนวทางหลักสูตรและร่วมกันระดมทรัพยากร

  เป้าหมายของสถานศึกษา

  โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ มีปณิธาณมุ่งมั่นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและความรู้ความสามารถในด้านวิชาการ  โดยได้กำหนดกลยุทธ์ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)และสำนักงานการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ดังนี้

  1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรับผิดชอบ
  2. มีความรู้และทักษะทางวิชาการ โดยเฉพาะเทคโนโลยีและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
  3. มีทักษะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
  4. มีสุขภาพกาน สุขภาพจิตที่ดี รักการออกกำลังกายและศิลปะ
  5. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน
  6. เพื่อเตรียมการรองรับในการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.ในอนาคต

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-03-29 15:30:07 น.

โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต โทรศัพท์: 076-391214 อีเมล์: aonambor@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ลลิตา ณ พัทลุง โทรศัพท์: 0872954644 อีเมล์: ann.ann_10@hotmail.co.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]