โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
  1. วางแผนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตร ความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น
  2. จัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นให้ผู้เรียนได้เกิดปฏิบัติจริง
  3. จัดการเรียนการสอน  สิ่งแวดล้อม  บรรยากาศ เพื่อให้เกิดความสุข ความสำเร็จในการเรียนรู้
  4. เฝ้าระวังสุขภาพอนามัยของนักเรียนให้มีความสมบูรณ์  ทั้งร่างกายและจิตใจ
  5. ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  6. พัฒนาครู – ผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้สื่อ ICT อย่างเหมาะสมกับสภาวะของโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:21:12 น.

โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 โทรศัพท์: 077273501 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: เสาวลักษณ์ ด้วงทองกุล โทรศัพท์: 077273501 อีเมล์: duongtongkul2530@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]