โรงเรียนบ้านบางสาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
 


  • ประวัติโรงเรียน
  • ด้วยในปี  ๒๕๑๓  โรงเรียนบ้านบางสานได้รับความร่วมมือ  ร่วมแรง  และสละทรัพย์สินสนับสนุนช่วยเหลือจากราษฎร  และผู้ปกครองนักเรียนทุกคนในหมู่บ้านนี้เป็นอย่างดี  จนสำเร็จเป็นโรงเรียนชั่วคราว  หลังคามุงสังกะสีขึ้น  ๑  หลัง และราษฎรในหมู่นี้ได้ขอเปิดโรงเรียนไปยังอำเภอพนม  ต่อมาทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้อนุมัติให้เปิดทำการสอนขึ้นในปี  ๒๕๑๔  แต่ทางอำเภอไม่สามารถหาครูมาทำการสอนในขณะนั้นได้  และในปี พ.ศ. ๒๕๑๔ นี้ ก็ได้รับจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน  จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดและได้สร้างอาคารเรียนถาวร   ๒  ห้องเรียน  จำนวน  ๑  หลัง  จนสำเร็จเรียบร้อย  อำเภอพนมได้พยายามหาครูมาทำการสอนอีกแต่ไม่สามารถหาครูได้    จึงตัดสินใจเอาครูใหญ่โรงเรียนบ้านพนมมาช่วยทำการสอนชั่วคราวก่อน  ในการก่อสร้างโรงเรียนบ้านบางสานนี้  มีผู้อุปการะสนับสนุนช่วยเหลือ  จนโรงเรียนได้ก่อตั้งเป็นผลสำเร็จ คือนายผิน จิตทรัพย์  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗  ในขณะนั้น เป็นหัวหน้า  พร้อมราษฎรผู้ปกครองในหมู่ ๗  ช่วยเหลือในการก่อสร้าง และบริจาคอาหาร  เครื่องดื่ม และทรัพย์สินตลอดจนถึงแรงงาน  จนได้ทำการเปิดให้การศึกษาได้ในวันที่  ๒๕  พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๕๑๕  โดยมี นายเจียน  ทิพย์สุวรรณ เป็นครูใหญ่คนแรก โดยมี  นายวิสุทธิ์  สิงห์ขจรวรกุล นายอำเภอพนม เป็นประธานทำการเปิดป้ายอาคารเรียนพร้อมด้วยนายสวัสดิ์  จันทนานนท์  ศึกษาธิการอำเภอ  ราษฎร  หมู่ที่ ๗  ตำบลพนม  และนายบำรุง  สาริพัฒน์  ครูใหญ่ โรงเรียนพนม  ในขณะนั้นได้มาร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน  วันแรกที่มีการเรียนการสอนมี  นักเรียน  ๕๕  คน เปิดสอนชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑  ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  และอีกสามปีต่อมา ได้ขยายจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕  นายโสภณ  คงไล่   ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทนครูใหญ่คนเก่าที่เกษียณอายุราชการ โรงเรียนบ้านบางสานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถม ศึกษาแห่งชาติ    กระทรวงศึกษาธิการ บนพื้นที่ของหมู่ที่ ๔ ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี  พ.ศ.  ๒๕๓๐  นายบุญวงศ์   เซ่งล้ำ   ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่    และขอกำหนดตำแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่ในเวลาต่อมา และในปี พ.ศ. ๒๕๓๙  กำหนดตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน  ในปี พ.ศ. ๒๕๓๗  ทางราชการได้กำหนดให้มีตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่และได้แต่งตั้งให้  นายปณิธาน  เรืองไชย  ดำรงตำแหน่งนี้เป็นคนแรก  และในปี พ.ศ. ๒๕๔๐  กำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน  และโรงเรียนบ้านบางสานได้อยู่ในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา  ในปี พ.ศ. ๒๕๓๔  ทำการเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  ๑  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  โดยให้บริการครอบคลุมพื้นที่ หมู่ที่ ๔  หมู่ที่ ๕  หมู่ที่ ๑๑  ตำบลพนมและหมู่บ้านใกล้เคียง พ.ศ. ๒๕๔๐  โรงเรียนเข้าโครงการปฏิรูปทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทำให้ได้รับจัดสรรงบประมาณฯมาสร้างห้องปฏิบัติการ  ๒  ห้อง คือ ห้องปฏิบัติการทางภาษา  ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  ในปีการศึกษา  ๒๕๔๑  จัดการศึกษา  ๓  ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา   มีข้าราชการครู ตาม จ.๑๘  จำนวน  ๑๗  คน แบ่งเป็นผู้บริหารโรงเรียน ๑  คน  ผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียน  ๑  คน  และเป็นครูผู้สอน  ๑๕  คน  มีภารโรง  ๑  คน  มีนักเรียน  ๔๐๐  คน   ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ นายบุญวงศ์  เซ่งล้ำ  ได้เสียชีวิตด้วยโรคประจำตัว  นายพลวัฒน์ สาริพัฒน์  ย้ายมาดำรงตำแหน่งเมื่อ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๒ – ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๔๙  นายพลวัฒน์  สาริพัฒน์  ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านถ้าผึ้ง และว่าที่ร้อยตรีรังสฤษฎ์  สาริพัฒน์ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งในวันเดียวกัน วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 นางยุพิน เรืองไชย ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการจนถึงปัจจุบัน โรงเรียนบ้านบางสานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต ๒  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใน 


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-19 13:40:27 น.

โรงเรียนบ้านบางสาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: bangsanschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: มาลัยรัตน์ คงศาลา โทรศัพท์: 0814430023 อีเมล์: bangsanschool@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]