โรงเรียนบ้านบางสาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ (MISSION)

            1.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี

            2.  จัดการศึกษาให้มีคุณภาพและพัฒนาสู่มาตรฐานการศึกษา

            3.  พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

            4.  นำเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้ในการบริหารและจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

            5.  ส่งเสริมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ชุมชนและสังคม มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา

            6.  ส่งเสริมการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต   

   

  เป้าประสงค์ (GOAL)

            1.  ผู้เรียนร้อยละ๙๐  มีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดี

            2.  ผู้เรียนร้อยละ ๗๕  ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดี ทุกกลุ่มสาระ

            3.  ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีเยี่ยม

            4.  ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ผ่านเกณฑ์การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ ระดับดี

            5.  ครูทุกคนมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

            6.  บุคลากรทุกคนมีความรู้ความสามารถตรงกับหน้าที่ที่รับผิดชอบ

            7.  สถานศึกษามีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษา

            8.  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ชุมชนและสังคมร้อยละ๙๐ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา

            9.  ผู้เรียนและบุคลากรทุกคน นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-19 13:40:27 น.

โรงเรียนบ้านบางสาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: bangsanschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: มาลัยรัตน์ คงศาลา โทรศัพท์: 0814430023 อีเมล์: bangsanschool@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]