โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • รายชื่อคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

  ปีการศึกษา ๒๕๖๑

  1.     น.ส.คีรภัสสร  เลื่อนนาวา

  2.     นายทรงสิจ  สินนุรักษ์

  3.     นายบรรณวิชญ์  พรหมมนตรี

  4.     น.ส.ณิชารีย์  เพชรรอด

  5.     น.ส.ลัลน์ลลิต  ศรีรัตนกุล

  6.     นายภูริภัทร  เหลืองอรุณ 

  7.     นายชินกฤต  แสงจันทร์

  8.     นายธนธรณ์  ทองขวิด

  9.     น.ส.ชนัญชิดา  สร้อยสนธิ์

  10.   น.ส.จุฑามาศ  กล้ามาก 

  11.   น.ส.กล้วยไม้  สุวรรณพร 

  12.   น.ส.อภิชญา  เกิดชูกุล

  13.   น.ส.รุจิรดา  รุจนกุล

  14.   นายชัยธวัช  สีแดง

  15.   นายอริยพงษ์  พึ่งวุฒิ

  16.   นายณัฐภูมิ  ชูกลิ่น 

  17.   นายรัฐนันท์  พูลนวล

  18.   นายพิษณุพงษ์  กรศรี

  19.   น.ส.ธันย์ชนก  ทั่วนาพญา

  20.   น.ส.จิดาภา  ศรียาภัย

  21.   น.ส.พิมพ์ลพัช  กรดมี

  22.   น.ส.โชติกา  สังข์ชุม     

  23.   นายณัชพล  เนตรศิริสวรรค์

  24.   นายอัครพงศ์  ไขศิลป์

  25.   นายศุภวิชญ์  มณีฉาย

  26.   นายธนธรณ์  ช่วยศรีสวัสดิ์

  27.   น.ส.พิชญา  ทองสกุล

  28.   น.ส.สายสวรรค์  ชัยสวัสดิ์

  29.   นายชีวากร  วิชัยดิษฐ

  30.   น.ส.ญาดา  รัศมีพงศ์

  ประธานนักเรียน

  รองประธานนักเรียน

  รองประธานนักเรียน

  เลขานุการ

  หัวหน้าวิชาการ

  รองหัวหน้าวิชาการ

  หัวหน้าบริหารงานทั่วไป

  รองหัวหน้าบริหารงานทั่วไป

  หัวหน้างบประมาณ

  รองหัวหน้างบประมาณ

  หัวหน้ากิจการ

  รองหัวหน้ากิจการ

  อนุกรรมการงานส่งเสริมการศึกษา

  อนุกรรมการงานอาคารสถานที่

  อนุกรรมการงานกีฬา

  อนุกรรมการงานนันทนาการ

  อนุกรรมการงานสิ่งแวดล้อม

  อนุกรรมการงานนโยบาย

  อนุกรรมการงานชุมชนสัมพันธ์

  อนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์

  อนุกรรมการงานบัญชี

  อนุกรรมการงานสาธารณสุข

  อนุกรรมการงานส่งเสริมประชาธิปไตย

  อนุกรรมการงานเทคโนโลยี

  อนุกรรมการงานศิลปะวัฒนธรรม

  อนุกรรมการงานสารสนเทศ

  อนุกรรมการงานเหรัญญิก

  อนุกรรมการงานเอกสาร

  อนุกรรมการงานคุณธรรม

  อนุกรรมการงานปฏิคม

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:55:53 น.

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โทรศัพท์: 077275860 อีเมล์: suratpit@srp.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: ปานตา สุระกำแหง โทรศัพท์: 0902303715 อีเมล์: panta@srp.ac.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]