โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. จัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
   ดำรงความเป็นไทยบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
  2. ส่งเสริมบุคลากรในโรงเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะในการแสวงหาความรู้
   อย่างหลากหลายเพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล เพิ่มระดับคุณภาพ
   มาตรฐานการศึกษาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
  4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ชุมชน และสังคม
  5. ส่งเสริมนักเรียนและโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศและมุ่งมั่นสู่ความเป็นสากล

   

  เป้าหมาย

  1. นักเรียนร้อยละ 85 มีคุณภาพตามตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์มารตฐานการศึกษาชาติ
  2. นักเรียนร้อยละ 10 ที่มีคุณภาพระดับแนวหน้าของชาติ
  3. บุคลากรในโรงเรียนร้อยละ 95 ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
  4. บุคลากรในโรงเรียนร้อยละ 90 พึงพอใจต่อการบริหารจัดการ
  5. งาน/โครงการต่างๆตามแผนพัฒนาการศึกษา ร้อยละ 90 ประสบผลสัมเร็จตามเป้าหมาย
  6. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาร้อยละ 80 มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากขึ้นไป

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:55:53 น.

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โทรศัพท์: 077275860 อีเมล์: suratpit@srp.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: ปานตา สุระกำแหง โทรศัพท์: 0902303715 อีเมล์: panta@srp.ac.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]