โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

  โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาจัดการศึกษาให้เป็นโรงเรียนระดับแนวหน้าของชาติสู่มาตรฐานสากล

  ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามวิถีไทย

   

  ปรัชญา

  สุทธิ  ปัญญา  เมตตา  ขันติ

  สุทธิ  หมายถึง การมีจิตใจสะอาด บริสุทธิ์ ไม่ด่างพร้อย ปฏิบัติตนอยู่ในกรอก กฏเกณฑ์และระเบียบแบบแผนของสังคม

  ปัญญา หมายถึง ความฉลาดอันเกิดจากการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

  เมตตา  หมายถึง  การมอบความรักและความปราถนาดีให้ผู้อื่น มีความสุข

  ขันติ หมายถึง การมีความอดทน อดกลั้นต่อสิ่งที่ไม่พอใจ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:55:53 น.

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โทรศัพท์: 077275860 อีเมล์: suratpit@srp.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: ปานตา สุระกำแหง โทรศัพท์: 0902303715 อีเมล์: panta@srp.ac.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]