โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ชื่อโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม  ที่ตั้ง  ๓๘๓   หมู่ที่  ๕   ตำบลเขาพัง  อำเภอบ้านตาขุนจังหวัด

  สุราษฎร์ธานี   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๑๑  โทร  ๐  ๗๗๓๔  ๖๐๙๓ โทรสาร    (๐ ๗๗)  ๓๔ ๖๐๙๓    e-mail  : ratchaprapha27@gmail.com  website   www.ratchaprapha.com

   

  เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  เนื้อที่    ๕๓ ไร่ 

  เขตพื้นที่บริการ  ตำบลเขาพัง  ตำบลพรุไทย  ตำบลพะแสง

   

                         

                  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

                                  โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคมตั้งอยู่เลขที่  ๓๘๓ หมู่ที่  ๕  ตำบลเขาพัง  อำเภอบ้านตาขุน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  รหัสไปรษณีย์  ๘๔๒๓๐ โทรศัพท์/โทรสาร  ๐  ๗๗๓๔  ๖๐๙๓    มีพื้นที่  ๕๓  ไร่  

                 ปี  พ.ศ.๒๕๒๗ เปิดรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่  ๑   ในนามโรงเรียนสาขาของโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา  โดยมีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  โครงการเขื่อนเชี่ยวหลานได้สนับสนุนจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  โรงฝึกงาน  ห้องน้ำห้องส้วม  สนามฟุตบอล  สนามบาสเก็ตบอลและปรับปรุงบริเวณให้จนใช้ได้ในปัจจุบัน 

                                 วันที่  ๒๑ พฤษภาคม  ๒๕๓๐  โรงเรียนได้รับประกาศจัดตั้งโดยแยกจากการเป็นโรงเรียนสาขาให้ชื่อว่า “ โรงเรียนเชี่ยวหลานวิทยา”  และกรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งให้นายณรงค์  กองมณี  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านบางสวรรค์วิทยามาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  ได้อนุมัติวงเงินจัดสร้างอาคารเรียน ๑๐๘ ล   จำนวน  ๑  หลัง  เป็นเงิน ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท 

                                 วันที่   ๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๓๐  กรมสามัญศึกษา  โดยนายมารุต  บุญนาค  ได้ลงนามเปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่ตามชื่อเขื่อนรัชชประภาเป็น  “  โรงเรียนรัชชประภา-วิทยาคม”                  

                             ปีงบประมาณ  ๒๕๓๐  กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารชั่วคราว  บ้านพักครู  บ้านพักภารโรงและห้องน้ำห้องส้วมอย่างละ  ๑  หลัง

                             ปีงบประมาณ  ๒๕๓๑ กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียน  ๑๐๘ล  บ้านพักครู  ๒  หลังและถังเก็บน้ำฝน  ฝ๓๓    จำนวน  ๑  ชุด   

                             ปีงบประมาณ  ๒๕๓๒  กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณต่อเติมอาคารชั่วคราว  ๑๐๔/๓๐  จำนวน  ๑  หลังเป็นอาคารโรงฝึกงาน

                            ปีงบประมาณ  ๒๕๓๓  กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติงบประมาณสร้างบ้านพักครูแบบ ๒๐๖/๓๐  จำนวน  ๑ หลัง

                             ปีงบประมาณ  ๒๕๓๘  กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียน  ๑๐๘ล  จำนวน  ๑  หลัง  บ้านพักภารโรง  จำนวน  ๑  หลัง

                             ปีงบประมาณ  ๒๕๓๙  กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณสร้างบ้านพักนักเรียนแบบ ๘  คน  จำนวน  ๒  หลัง

                             ปีงบประมาณ  ๒๕๔๖  กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณสร้างโรงอาหารสำหรับ  ๓๐๐  ที่นั่ง  จำนวน  ๑  หลังเป็นเงิน ๑,๘๔๐,๐๐๐  บาท


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 01:26:23 น.

โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โทรศัพท์: 077346093 อีเมล์: ratchaprapha27@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวสุจิตรา ซุ่นสั้น โทรศัพท์: 0872637411 อีเมล์: sujittrasunsan@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]