โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
 


  • พันธกิจ / เป้าประสงค์
  • พันธกิจ

     

                    โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคมจัดการเรียนให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม   เป็นแบบอย่างที่ดี  มีวิถีชีวิตพอเพียง  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  นำเทคโนโลยี  แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้  องค์กรท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามความต้องการของท้องถิ่นและสู่ความเป็นสากล


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 01:26:23 น.

โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โทรศัพท์: 077346093 อีเมล์: ratchaprapha27@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวสุจิตรา ซุ่นสั้น โทรศัพท์: 0872637411 อีเมล์: sujittrasunsan@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]