ประวัติโรงเรียนพุนพินพิทยาคม

 

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนพุนพินพิทยาคม

          โรงเรียนพุนพินพิทยาคมเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษประจำอำเภอพุนพิน สังกัดสำนัดงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2  กระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษาแบบสหศึกษา มีประวัติความเป็นมาดังนี้
 20  กุมภาพันธ์   2518 อำเภอขอจัดตั้งโรงเรียนประจำอำเภอ
        มีนาคม       2518 กรมสามัญศึกษาให้จังหวัดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 4    มิถุนายน      2518 ว่าที่ ร.ต.สมโพธิ์  พรหมหิตาทร  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่
 10  มิถุนายน      2518 กรมสามัญศึกษาให้รับนักเรียน 2 ห้อง 90 คน
 13  มิถุนายน      2518 กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งชื่อโรงเรียน "พุนพินพิทยาคม"
 26  มิถุนายน      2518 เปิดสอนวันแรกในอาคารเรียนชั่วคราว
      ปีการศึกษา   2524 เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
                          2527 รับคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตร
                          2528 รับคัดเลือกเข้าโครงการสอนวิชาชีพเพิ่มเติมของเขตการศึกษา 3
                          2528 เป็นโรงเรียนในโครงการนิเทศภายในของเขตการศึกษา 3
                          2536 เป็นโรงเรียนแม่แบบแนะแนว โรงเรียนเป้าหมายการพัฒนางานแนะแนว และ สอร. โรงเรียนการพัฒนาห้องสมุดแบบเครือข่าย ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิชาศิลปศึกษา ดนตรีและนาฏศิลป์
                          2540 เป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา
                          2545 เป็นโรงเรียนแกนนำการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2015-06-25 14:01:36 น.

นายถาวร แสงเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พุนพินพิทยาคม
นางจิรพรรณ์ มุกดารัตน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พุนพินพิทยาคม
นายสมชาย วิเชียรชัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พุนพินพิทยาคม
นายธรรมรถ ภิรมยาภรณ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พุนพินพิทยาคม

นางลัดดา ชุมจุล
นายจิรพงศ์ บาลจ่าย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

9
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนพุนพินพิทยาคม โทรศัพท์: 077311321 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ศุภลักษณ์ พลเพชร โทรศัพท์: 0857886199 อีเมล์: psupalak@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ