• E-service รร.บ้านนกงาง
 • SMSS

 • คณะกรรมการนักเรียน

 • รายชื่อคณะกรรมการนักเรียน และ ที่ปรึกษาคณะกรรมการนักเรียน
   
  รายชื่อ ตำแหน่ง หมายเหตุ
  เด็กชายจีรศักดิ์  สังสวัสดิ์ ประธานสภานักเรียน  
  เด็กหญิงชนันภรณ์  สตูล รองประธานสภานักเรียนบริหารทั่วไป  
  เด็กหญิงสิริธร  ชูแก้ว รองประธานสภานักเรียนวิชาการ  
  เด็กหญิงพุทธรักษา  พรหมอินทร์ หัวหน้าฝ่ายอนามัย  
  เด็กหญิงอารยา  อะเส็น หัวหน้าฝ่ายนันทนาการ  
  เด็กชายเอกราช  สินสง หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม  
  เด็กชายนัสรี  สุดจิตร หัวหน้าฝ่ายสารวัตรนักเรียน  
  เด็กหญิงสุทธิดา  กุมขุนทด หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม 5ส  
  เด็กหญิงอูไหมหยาด  กล้าศึก หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์  
  เด็กหญิงมาริษา  ยั่งยืน หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม  
  เด็กหญิงกรองแก้ว  กล้าศึก สารวัตรนักเรียน  
  เด็กชายระนอง  ชิดเอื้อ สารวัตรนักเรียน  
  เด็กชายอภิชาติ  กล้าศึก สารวัตรนักเรียน  
  เด็กชายเอกราช  สินสง กรรมการ  
  เด็กหญิงพุษยา  หลีใบ กรรมการ  
  เด็กหญิงศิริวรรณ  ขวัญเพรา กรรมการ  
  เด็กหญิงฮุดนาร์  ภักดี กรรมการ  
  เด็กหญิงรัดดาวรรณ  สงจันทร์ กรรมการ  
  เด็กชายอัครเดช  วงศ์สอน กรรมการ  
  เด็กชายอิสลาม  กิมพิทักษ์ กรรมการ  
  เด็กหญิงสุภาพร  ขันทอง กรรมการ  
  เด็กหญิงธัญวลัย  ศรีดำขลิบ กรรมการ  
  เด็กหญิงยูฮานิช  ราชพิทักษ์ กรรมการ  
  เด็กหญิงนลิษา  นังเกิด กรรมการ  
  เด็กหญิงนูรีชา  อาจหาญ กรรมการ  
  เด็กหญิงธัญลักษณ์  แดงประเสริฐ กรรมการ  
  เด็กหญิงณภัสร  ปิยะเดช หัวหน้าฝ่ายเหรัญญิก  
  เด็กหญิงรัตรวี  ทองสิน เลขานุการ  
  เด็กหญิงสุธัญญา  บุญช่วย กรรมการ  
  เด็กหญิงจัสมิน  ไทรบุรี กรรมการ  
  นางสาวสุดาวดี  ยะปาร์ ครูที่ปรึกษา  
       


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-19 09:02:48 น.

โรงเรียนบ้านนกงาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โทรศัพท์: 077897760 อีเมล์: nokngang@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุพรรณี จงจิตร โทรศัพท์: 0813703921 อีเมล์: supannee.jongjit2b@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]