• นักเรียนพิเศษ(เรียนรวม)
 • นักเรียนพิเศษ

 • E-service รร.บ้านนกงาง
 • SMSS

 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

  - .พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

  -พ.ร.บ.ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559

  -  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2553

  - กฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษา

  - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550

  - การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560

  - หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

  - คู่มือค่าใใช้จ่ายในการอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-03-03 15:53:52 น.

โรงเรียนบ้านนกงาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โทรศัพท์: 077897760 อีเมล์: nokngang@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุพรรณี จงจิตร โทรศัพท์: 0813703921 อีเมล์: supannee.jongjit2b@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]