• นักเรียนพิเศษ(เรียนรวม)
 • นักเรียนพิเศษ

 • E-service รร.บ้านนกงาง
 • SMSS

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •               พันธกิจ (Mission)

  1.  พัฒนาโรงเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

  2.  จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามหลักสูตร

  3. ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  อนุรักษ์  และสืบสานวัฒนธรรม  ประเพณีของไทย

  4.  พัฒนาครูและบุคลากรด้วยวิธีการหลากหลายและต่อเนื่อง

  5.  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

  6.  พัฒนาผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษาให้น้อมนำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   

                 เป้าหมาย (Goal)

  1.  โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้

  2.  ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  เพื่อพลโลก  อยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข

  3.  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม  ปรระเพณีของไทย

  4.  ครูและบุคลากรมีความรู้  ความสามารถ และมีทักษะตามสมรรถนะ   สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ

  5. ผู้รับบริการพึงพอใจ

  6.  ผู้เรียนและครูสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-03-03 15:53:52 น.

โรงเรียนบ้านนกงาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โทรศัพท์: 077897760 อีเมล์: nokngang@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุพรรณี จงจิตร โทรศัพท์: 0813703921 อีเมล์: supannee.jongjit2b@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]