โรงเรียนอนุบาลระนอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
การแต่งกายของนักเรียน

คุณธรรมอัตลักษณ์

Youtube

คู่มือประชาชน

ลงทะเบียนใช้อีเมล์โรงเรียน

ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ประวัติโรงเรียนอนุบาลระนอง

 

โรงเรียนอนุบาลระนอง  เดิมสังกัดกองการศึกษาพิเศษ   กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่เลขที่ 2 ถนนลุวัง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง  ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนสตรีระนอง  เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2513   ระดับชั้นอนุบาล 1 และ ชั้นอนุบาล 2 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา  ใช้โรงอาหารหนึ่งหลัง    และต่อเติมซ่อมแซมชั้นล่างบ้านพักครู  อีกหนึ่งหลังเป็นห้องเรียน  มีครูจำนวน 4 คน  นักเรียน 56 คน    ผู้บริหารคนแรกคือ นางภารณี  สนธิสมบัติ  ต่อมาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2523  ได้โอนไปสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 

ปัจจุบันโรงเรียนเปิดทำการสอน 2 ระดับ คือระดับชั้นก่อนประถมศึกษา จำนวน 8 ห้องเรียน และระดับประถมศึกษา จำนวน 24  ห้องเรียน รวมจำนวนห้องเรียน ทั้งสิ้น 32 ห้องเรียน เป็นห้องเรียน EP  จำนวน 8  ห้อง ห้องเรียนวิทย์ – คณิต จำนวน 6  ห้อง  มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,161 คน   โรงเรียนอนุบาลระนองมีข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลระนอง  รวมจำนวน 86  คน  มีอาคารเรียน 4 หลัง 59 ห้องเรียน มีห้องพิเศษคือ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ห้องเรียนสีเขียว  ห้องวิทยาศาสตร์  ห้องดนตรี-นาฏศิลป์  ห้องเปียโน ห้องสมุด ห้องศูนย์ปฐมวัย  บริหารงานโดย นางวรรณี    พุ่มสุวรรณ  ครูเกียรติยศสาขาผู้บริหาร (Teacher Awards)  ปี 2545 ผู้บริหารยอดเยี่ยม (Obec Awards) ปี 2556  บริหารจัดการด้วยหลักการกระจายอำนาจและหน้าที่รับผิดชอบในการทำงานให้กับบุคลากรในโรงเรียนและชุมชน โดยเฉพาะคณะกรรมการสถานศึกษา 15  คนและทีมงานแกนนำผู้ปกครองเครือข่าย เป็นทีมงานคู่คิด  คู่กิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์การศึกษาอย่างแท้จริงมีบทบาทในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ที่เป็นการสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา…ยึดมั่นในรูปแบบโรงเรียนคุณภาพ...นักเรียนคุณภาพ...ชุมชนชื่นชม

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-07-09 10:10:13 น.

นายมนตรี สังข์ชุม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลระนอง
นางปรียาภรณ์ ผยองศักดิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลระนอง
นายมโนรถ ภาสภิรมย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลระนอง

นางกมลวรรณ อินทร์จันทร์
นางสาวศิริพร ฉั่ววิเชียร

facebook

britishcouncil

สสวท.

คลังข้อสอบมาตรฐาน

DLTV

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

6,976
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลระนอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โทรศัพท์: 077811497,07781 อีเมล์: office@anubanranong.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: ยุทธกิจ สัตยาวุธ โทรศัพท์: 0864762499 อีเมล์: n@anubanranong.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]