โรงเรียนบ้านหินวัว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
 


 • เว็บไซต์โรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียน

        โรงเรียนบ้านหินวัว  ตั้งอยู่หมู่ที่  1  ตำบล  จ.ป.ร.  อำเภอกระบุรี   จังหวัดระนอง เดิมตั้งอยู่หมู่ที่  1  ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง  เนื่องจากในขณะนั้นยังไม่ได้ก่อสร้างโรงเรียนทำให้ต้องไปใช้อาคารเรียนของโรงเรียนวัดสุวรรณคีรี  ได้เริ่มก่อตั้งโรงเรียนครั้งแรกเมื่อ  พ.ศ.2515  มีอาคารหลังแรก    แบบ  ป. 1 ข  ขนาด  3 ห้องเรียน  กว้าง  8.50  เมตร  ยาว  25  เมตร  สร้างด้วยงบประมาณ  ขององค์บริหารส่วนจังหวัดระนอง  จำนวน  109,500.-  บาท   แล้วเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2516   และบ้านพักครูจำนวน  2  หลัง ในปีเดียวกัน 

                  เปิดสอนวันแรกเมื่อ  17  พฤษภาคม  2516  ตั้งแต่ชั้น  ป.1-3  โดยมีครู  3  คน  คือ  นายวิโรจน์  ไทยถาวร  ครูตรีโรงเรียนวัดสุวรรณคีรี  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่    นายประยูร  คงจร  และนายเจริญ  ตันศิลา   เป็นครูประจำการ และในปีนี้ได้จัดทำสนามโรงเรียน  โดยความอนุเคราะห์ของบริษัทเหมืองแร่รัตนะเกษตรน้ำขาว และ   นายการุณ  โฆษิตสกุล  ส.ส. ระนอง 

                  พ.ศ. 2519  ได้รับเงินงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง  สร้างบ้านพักครู  1 หลัง  ส้วม  2  ที่นั่ง  1 หลัง

                  พ.ศ.  2520  ทำการสำรวจรังวัดที่ดินของโรงเรียนเพื่อขึ้นทะเบียนราชพัสดุ  โดยมีรายละเอียดดังนี้

                                  -  ทิศเหนือ           จด  ถนนเพชรเกษม  ยาว  3  เส้น  15  วา

                                  -  ทิศใต้                 จด  คลองสำห้วยหินวัวสะพานสามวา  ยาว  3  เส้น  15  วา

                                  -  ทิศตะวันออก   จด  ป่าสงวนแห่งชาติ  ยาว  14  เส้น

                                  -  ทิศตะวันตก     จด  ที่ดินนายแก้ว  ชูพงษ์  และลำห้วยหินวัว ยาว 14 เส้น 29 วา

                  พ.ศ.  2520  ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง  ต่อเติมอาคารเรียน ป. 1 ข  ต่อเติมอีก  3  ห้องเรียน  รวมเป็น  6  ห้องเรียน

                  พ.ศ.  2521  ได้รับงบประมาณสร้างส้วม  3  ที่นั่ง  จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
                  23  มิถุนายน  2523  นายวิโรจน์  ไทยถาวร  ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี  นายจรูญ  โอภาส  ย้ายมาดำรงตำแหน่งแทน  ปีนี้ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  ป. 1  ก   จำนวน  5  ห้องเรียน  และโรงฝึกงานแบบ  312  จำนวน  1  หลัง

                  1  ตุลาคม  2523  ได้โอนสังกัดมาเป็นสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 

  กระทรวงศึกษาธิการ

                  พ.ศ. 2542  ได้โอนสังกัดมาเป็นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

  ปีการศึกษา  2546  โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพ  จากบุคคลภายนอก  ด้านผู้เรียน  ผู้บริหาร  และด้านครูผู้สอน  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเมื่อ 11 - 13  พฤศจิกายน 2546 


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-07-03 13:57:43 น.

โรงเรียนบ้านหินวัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โทรศัพท์: 077810268 อีเมล์: banhinwua@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวอรอนงค์ เยาวนิตย์ โทรศัพท์: 0805536669 อีเมล์: rikajung@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]