โรงเรียนบ้านบางกุ้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
ประวัติโรงเรียนบ้านบางกุ้ง

 

ประวัติโดยย่อโรงเรียนบ้านบางกุ้ง

                โรงเรียนบ้านบางกุ้ง  ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 134 หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง  สร้างเมื่อวันที่  24  พฤศจิกายน 2479โดยนายณรงค์  คชวงศ์  เป็นครูใหญ่และราษฎรในหมู่บ้านได้ออกแรงและกำลังทรัพย์จัดตั้งขึ้น  ดำรงอยู่ได้โดยรัฐบาลได้ออกเงินซ่อมแซม  และบางครั้งพ่อค้า  ราษฎรได้สละทรัพย์แรงงานช่วยกันซ่อมแซมทะนุบำรุงเรื่อยมา 

            โรงเรียนเป็นแบบสหศึกษา รับนักเรียนทั้งชาย และหญิง ได้จัดแบ่งการสอนออกเป็น 5 ชั้นเรียน คือชั้นเตรียมประถมศึกษา ถึงชั้นประถมศึกษาบริบูรณ์ โรงเรียนได้เปลี่ยนสถานที่เรียนหลายแห่ง ครั้งแรงดำรงอยู่ได้ 5 ปี เมื่อ พ.ศ. 2483 โรงเรียนถูกพายุพัดพังครูใหญ่และราษฎรได้ช่วยกันปลูกสร้างขึ้นมาใหม่ เป็นสถานที่เล่าเรียนชั่วคราว จน พ.ศ. 2487 ได้หักพังไปอีก ครูพ่อค้าประชาชน ได้สร้างขึ้นมาใหม่ ครั้งถึง พ.ศ. 2488 ทางอำเภอให้เงินซ่อมแซม 100 บาท ครูใหญ่เห็นว่าสถานที่ปลูกสร้างไว้ก่อนนั้นทำเล           ไม่เหมาะสม จึงเปลี่ยนสถานที่ใหม่ โดยขอแรงจากประชาชน ช่วยกันบริจาค จำนวน 313 บาท เพื่อสมทบกับเงินทางอำเภอให้มาสร้างที่เล่าเรียนใหม่

              วันที่  22  พฤษภาคม 2495  ได้ย้ายสถานที่เล่าเรียนเก่า มาเรียนใหม่ โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครู ประชาชนร่วมกันบริจาค จำนวน 1,013 บาท สร้างโรงเรียนขนาด 8 X 12 เมตร เสาและเครื่องประกอบเป็นไม้อินทนินทร์ ติดระแนงไว้เสร็จใช้จากมุงหลังคา

             วันที่  27  กันยายน  2498  โรงเรียนถูกพายุพัดอย่างแรง ทำให้ตัวอาคารเรียนเอียง จึงย้ายนักเรียนไปเรียนที่บ้านนายพึง  พลรบ  ซึ่งเป็นครูในโรงเรียน ครูใหญ่ได้รายงานให้ทางอำเภอทราบ และให้เงิน 11,400  บาท ซ่อมแซมขึ้นมาใหม่ เปลี่ยนหลังคาจากเป็นกระเบื้อง ลาดซีเมนต์ เป็นโรงเรียนถาวร และทำการสอนมาถึง พ.ศ. 2504 นายณรงค์  คชวงศ์ เกษียณอายุราชการ วันที่ 31 ธันวาคม 2504

              ทางราชการได้แต่งตั้ง นายสามารถ  อักษรศรี ให้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่กิจการของโรงเรียนเจริญก้าวหน้าตามลำดับ จนกระทั่งเห็นว่าหลังคาชำรุด จึงได้ทำรายงานเสนอทางราชการ

             พ.ศ. 2508 ได้รับงบประมาณ ซ่อมแซมต่อเติม 5,000 บาท ทางโรงเรียนได้เสนอรายการไปยังแผนกศึกษาธิการ ดังนี้

            1. ขอเปลี่ยนหลังคากระเบื้อง เป็นหลังคาสังกะสี

           2.  ต่อระเบียงหน้าโรงเรียนออกไปอีก  2  เมตร

           3.  กั้นห้องเรียน

           ทางศึกษาธิการจังหวัด นายอุทิศ  ชมพูนิช ได้มาตรวจสภาพโรงเรียนตามที่ขอและยินยอมทุกประการแต่ให้มุงหลังคากระเบื้อง ตามเดิม กับติดระแนงใหม่

          ทางโรงเรียนให้นายขำ  ผลบูรณ์  เป็นผู้รับทำ เป็นเวลา 1 เดือน ในระหว่างซ่อมแซมนักเรียนย้ายไปเรียนที่ศาลาโรงธรรมสำนักสงฆ์บางกุ้ง ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2508  และกลับมาเรียนที่เดิม 1 มิถุนายน 2508

          พ.ศ. 2510 ทางศึกษาธิการได้ให้งบประมาณ สร้างอาคารใหม่ เป็นเงิน 120,000 บาท สร้างอาคารแบบ ป.1 ก ขนาด 3 ห้องเรียน มีอุปกรณ์พร้อมสร้างในที่ดินซึ่งทางศึกษาธิการเตรียมไว้ให้เพราะเป็นที่ราชพัสดุ   และเปิดอาคารเรียนใหม่ วันที่  27  พฤษภาคม 2511 มีนักเรียน 56 คน ครู 2 คน ที่ดินรกเป็นป่าไผ่ ครู ผู้ปกครองช่วยกันถางเป็นสนามให้นักเรียนวิ่งเล่น

             ต่อมา ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด  กระทรวงมหาดไทย ได้สร้างบ้านพักครู 1 หลังและเพิ่มอัตราครูให้ตามลำดับ และต่อมาได้สร้างบ้านพักครูให้อีก 1 หลัง รวมเป็น 2 หลัง

             พ.ศ. 2515 ทางอนามัยอำเภอ กระบุรีได้สร้างถังประปาเก็บน้ำฝน เพื่อให้นักเรียนใช้ดื่มในฤดูแล้ง

             พ.ศ. 2519 ได้เปิดชั้นเรียนประถมศึกษาตอนปลาย แต่อาคารเรียนไม่พอ จึงเอาไม้อาคารเรียนหลังเก่าซึ่งทรุดโทรมมาก มาสร้างโรงอาหาร เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนชั่วคราว

             ขณะนี้มีอาคารเรียน ป.1 ก  1 หลัง ขนาด 3 ห้องเรียน บ้านพักครู 2 หลัง โรงอาหารชั่วคราว 1 หลัง  ส้วม 2 ที่นั่ง 1 หลัง 1 ที่นั่ง 1 หลัง เปิดสอนชั้น ป.1 – ป.5 นักเรียน 74 คน ครู 7 คน นายสามารถ อักษรศรี เป็นครูใหญ่

3  มิถุนายน 2519 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง มีคำสั่ง 153/2519 ให้นายสามารถ อักษรศรี

ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านบางสองรา  ให้นายโสภา  ดวงสุวรรณ ครูใหญ่โรงเรียนบ้านลำเลียง

มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านบางกุ้ง               

             ปีงบประมาณ 2519  องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ได้สร้างโรงเรียนแบบ ป.1 ก ขนาด 4 ห้องเรียน 1 หลัง งบประมาณ 220,000 บาท บ้านพักครูอีก 3 หลังๆละ 43,000 บาท เปิดเรียน 1 กันยายน 2520

            ปีงบประมาณ 2522 ได้สร้างโรงฝึกงาน 1 หลัง 70,000 บาท

            16 พฤษภาคม 2523 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองมีคำสั่ง 69/2523 ลงวันที่ 1 เมษายน 2523 นายพึง  พลรบ ครูใหญ่โรงเรียนบ้านปลายคลองมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ระดับ 5 โรงเรียนบ้านบางกุ้ง และให้  นายโสภา  ดวงสุวรรณ ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านปลายคลอง

          พ.ศ. 2523 สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอกระบุรี  ( สปอ.กระบุรี) ได้จัดประกวดโรงเรียน ครู ดีเด่นขนาดต่างๆ วันที่ 16 มกราคม 2524 โรงเรียน ครู ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับประกาศเกียรติคุณระดับ อำเภอ คือ

                 1. โรงเรียนดีเด่นขนาดเล็ก

                 2.  ผู้บริหารดีเด่นโรงเรียนขนาดเล็ก ( นายพึง  พลรบ )

                 3.  ครูปฏิบัติการสอนดีเด่นโรงเรียนขนาดเล็ก ( น.ส.มัณทนา  ลิ่มศิลา )

        16  มกราคม 2525 ทางโรงเรียนได้รับการคัดเลือกระดับอำเภอ และระดับจังหวัด

                 1. ผู้บริการดีเด่นโรงเรียนขนาดเล็ก ( นายพึง  พลรบ ) ได้รับประกาศเกียรติคุณจาก สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ( สปช. 25 พฤศจิกายน 2525 )

                 2. ครูปฏิบัติการสอนดีเด่น ( นางวาสนา  แซ่อึ้ง ) ได้รับประกาศเกียรติคุณ จาก สปอ.กระบุรี

 ( 16  มกราคม 2527 )

           ต่อมามีหนังสือที่ ศธ 1454.02/ว.725 ให้นายพึง  พลรบ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านบางสองรา  และให้นายสามารถ  อักษรศรี มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านบางกุ้ง ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2527

  1. มกราคม  2528  ทางโรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีเด่น ครูปฏิบัติการสอนดีเด่น

(นายสมมาตร  ดาวสุวรรณ) ภารโรงดีเด่น ( นายวินัย  ผลบูรณ์ ) ในระดับอำเภอ

            พ.ศ. 2532 นายสามารถ  อักษรศรี เกษียณอายุราชการ นายปัญญา  ช่วยทุกข์ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านบางกุ้งแทน

             พ.ศ.  2533  ทางราชการได้ประเมินผลงานของโรงเรียน และแต่งตั้งนายปัญญา  ช่วยทุกข์        เป็นครูใหญ่ระดับ 6

             1  พฤศจิกายน  2537  นายปัญญา  ช่วยทุกข์ ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านลำเลียง

นายเชาวเลื่อน  ใจเปี่ยม  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านลำเลียงย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านบางกุ้ง

    1  พฤษภาคม  2539  นายเชาวเลื่อน  ใจเปี่ยม ขอลาออกจากราชการ เนื่องจากรับราชการมานาน

สุขภาพไม่ดี นายทวีศักดิ์  บุญเกียรติ  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านเกาะช้าง ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านบางกุ้งตามคำสั่ง สปจ.ระนองที่ 87/2539 สั่ง ณ วันที่ 18 เมษายน 2539

  1. พฤศจิกายน  2539 สปจ.ระนอง มีคำสั่งที่ 254 /2539 ให้นายทวีศักดิ์  บุญเกียรติ ไปดำรงตำแหน่ง

ครูใหญ่โรงเรียนบ้านคลองเงิน และให้นายสมเกียรติ  ลิ่มศิลา อาจารย์ 2 ระดับ 7 โรงเรียนบ้านรังแตนมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านบางกุ้ง

ต่อมานายสมเกียรติ  ลิ่มศิลา ได้ทำการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น ก.ค.ได้อนุมัติให้

ผู้บริหารโรงเรียนบ้านบางกุ้ง เป็นตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ และ สปจ.ระนองมีคำสั่งที่ 89/2542 เลื่อนและ

แต่งตั้งให้นายสมเกียรติ  ลิ่มศิลา  ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านบางกุ้ง ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2541

ปี พ.ศ. 2544 ทางโรงเรียนได้เสนอคำขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการครูสายงานบริหารในสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์คุณภาพ  ก.ค.ศ. ได้อนุมัติ และ สปจ.ระนองมีคำสั่งที่ 117/2545 เลื่อนและแต่งตั้งนายสมเกียรติ  ลิ่มศิลา เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางกุ้ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม   2544 ซึ่งสั่ง ณ วันที่  13   พฤษภาคม 2545 

        วันที่  1   ธันวาคม   2554  นายอรุณ ภูริวิทย์วัฒนา  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางกุ้ง     จนถึงวันที่  30  กันยายน  2556

        วันที่  1   ตุลาคม   2556  นางสุภา  แสงสึก  ตำแหน่งครู  โรงเรียนบ้านบางกุ้ง  ได้รับแต่งตั้งให้รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางกุ้ง  ตามคำสั่ง สพป.ระนอง  ที่  449/2556  

จนถึงปัจจุบัน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านบางกุ้ง

นางสุภา แสงสึก

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,069
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านบางกุ้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โทรศัพท์: 077841482 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสุภา แสงสึก โทรศัพท์: 0861029574 อีเมล์: shi_shu_ki@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]