• ประวัติโรงเรียน
 •  ประวัติโรงเรียนบ้านบางเบน
  โรงเรียนบ้านบางเบน สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2475 ซึ่งเป็นสมัยบูรพทิศอาทร เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดล
  เป็นอาคารชั้นเดียว กว้าง 413 ศอก หลังคาทรงปั้นหยาเสาไม้โหลง หลังคามุงจาก ฝากั้นด้วยไม้ไผ่ ราคาค่าก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 70 บาท
  โรงเรียนห่างจากที่ว่าการอาเภอกะเปอร์ เป็นระยะทาง 16 กิโลเมตร การเดินทางต้องใช้ทางเรือเพียงอย่างเดียว ต่อมามีการสร้างถนนลูกรัง และเป็นถนนลาดยาง
  สามารถคมนาคมสะดวกยิ่งขึ้น สร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2536 ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับชุมชนบ้านบางเบนและโรงเรียนเป็น
  โรงเรียนบ้านบางเบน เป็นโรงเรียนขยายโอกาส เปิดทาการสอนตั้งแต่ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  โดยมีนายพร เสลาอนันต์ เป็นครูคนแรกและทาหน้าที่ครูใหญ่ สอนได้ 1 ปี ก็ได้ย้ายไป
  นายนิรันดร์ สิทธิเดช ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นครูใหญ่ในปี พ.ศ.2480 ปี พ.ศ.2485 นายนิรันดร์ สิทธิเดช ได้ย้ายไปรับหน้าที่ครูใหญ่ที่โรงเรียนบ้านเชี่ยวเหลียง
  นายมงคล มากมูล ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นครูใหญ่ในปี พ.ศ.2485 ในปีนี้ได้เกิดไฟไหม้อาคารเรียนจนใช้การไม่ได้ ราษฎรต้องช่วยกันสร้างใหม่ จนสามารถใช้เรียนได้
  ต่อมานายคง มากมูล ป่วยหนักจนต้องลาออกจากราชการในปี พ.ศ.2485 นั่นเอง
  นายสุวิทย์ แก้วน้อย ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นครูใหญ่ ได้เกิดพายุพัดอาคารเรียนพงลงอีกในปี พ.ศ.2490ต้องไปอาศัยบ้านราษฎรเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว ครูและราษฎร
  ได้ร่วมมือกันสร้างอาคารเรียนขึ้นใหม่ โดยรื้อวัสดุจากหลังที่พังลงมาสร้างจนใช้การได้ แต่อยู่ได้ไม่นานก็ถูกพายุพัดพังอีกเป็นครั้งที่ 2 ทางอาเภอจึงได้น้าราษฎรสร้าง
  อาคารเรียนใหม่แทน ต่อมา ในปี พ.ศ.2496 นายสุวิทย์ แก้วน้อย ได้ย้ายไปโรงเรียนบ้านสานัก
  นายนุกูล นิยม ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นครูใหญ่ ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาบริเวณและสนามออกไปอย่างกว้างขวางมากจนถึงปี พ.ศ.2499 นายนุกูล นิยม
  ได้ย้ายไปโรงเรียนบ้านเชี่ยวเหลียง
  นายเจริญ สุวรรณพิทักษ์ ได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการแทนครูใหญ่ และในปี พ.ศ.2499 ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
  เพื่อสร้างอาคารใหม่ ขนาด 724 เมตร ต่อมาในปี พ.ศ.2500
  นายเจริญ สุวรรณพิทักษ์ ได้ย้ายไปโรงเรียนบ้านทับหลีสุริยวงศ์ อาเภอกระบุรี
  นายละออง สมบุญ ได้รับการแต่งตั้งให้รักษาราชการแทนครูใหญ่ จนถึง ปี พ.ศ.2501 ได้ย้ายไปทาการสอนที่โรงเรียนมัธยมกะเปอร์
  นายจรูญ โอภาส ได้รับการแต่งตั้งให้รักษาราชการแทนครูใหญ่ ในสมัยนั่นได้พัฒนาการเรียน การสอน ตลอดจนอาคารสถานที่เจริญก้าวหน้าจากเดิมไปอย่างมาก
  จนถึงปี พ.ศ.2505 ได้ย้ายไปโรงเรียนวัดจันทาราม อาเภอกระบุรี
  นายเพชร ชิตรัตฐา ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นครูใหญ่ ในปี พ.ศ.2507 โรงเรียนได้รับงบประมาณ 13,000บาท(หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)
  สร้างบ้านพักครู หลังที่ 1 ทาให้ครูที่มาปฏิบัติหน้าที่ในท้องถิ่นนี้ได้รับความสะดวกมากขึ้น ในเรื่องที่พักอาศัย จนถึงปี พ.ศ.2509 นายเพชร ชิตรัตฐา
  ได้ย้ายไปทาการสอนที่โรงเรียนบ้านสานักนายบุญเมือง โพธิ์ทอง ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นครูใหญ่ ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณในการก่อสร้างดังต่อไปนี้
  พ.ศ.2509 ได้รับงบประมาณ 18,000 (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) สร้างบ้านพักครูหลังที่ 2
  พ.ศ.2510 ได้รับงบประมาณ 140,000บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ก ขนาด 4 ห้องเรียน ซึ่งยังใช้เป็นอาคารเรียนหลังที่ 1 ในปัจจุบันนี้
  พ.ศ.2516 ได้รับงบประมาณ 25,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) เพื่อสร้างบ้านพักครูหลังที่ 3 และในปีนี้ นายบุญเมือง โพธิ์ทอง
  ได้รับการแต่งตั้งให้ไปดารงตาแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านควนไทรงาม
  นายประดิษฐ์ ศุภพันธ์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นครูใหญ่ในปี พ.ศ.2517 และทางโรงเรียนได้รับงบประมาณจากทางราชการหลายรายการ ดังต่อไปนี้
  พ.ศ.2519 ได้รับงบประมาณ 40,000บาท เพื่อสร้างบ้านพักครูหลังที่ 4 เพราะมีครูมาปฏิบัติหน้าที่มากขึ้นและทุกคนต้องพักประจาที่โรงเรียน
  โดยอาศัยบ้านพักครูทั้งหมด การเดินทางยังต้องใช้ทางเรือเพียงอย่างเดียว
  พ.ศ.2520 ได้รับงบประมาณ 250,000 บาท เพื่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ก ขนาด 4 ห้องเรียน ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นอาคารเรียนหลังที่ 2
  และในปี พ.ศ.2520 นี้ ยังได้รับงบประมาณ 450,000บาท เพื่อสร้างบ้านพักครูหลังที่ 5 และได้รับงบประมาณ 12,000 บาท เพื่อสร้างส้วม 3 ที่นั่ง
  พ.ศ.2521 ได้มีการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา โดยมีการใช้หลักสูตรการศึกษา 2521 กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และในปีนี้ทางโรงเรียน
  ได้รับงบประมาณ อีก 2 รายการ คืองบประมาณ 30,000 เพื่อซ่อมหลังคาและฝาบางส่วนของอาคารหลังที่ 1 และงบประมาณ 150,000บาท
  เพื่อต่อเติมอาคารเรียนหลังที่ 2 ออกไปทางทิศตะวันตก 2 ห้องเรียน ทาให้สามารถจัดห้องประกอบต่างๆทางการศึกษาได้อีกหลายห้อง
  พ.ศ.2523 ได้รับงบประมาณ 32,000บาท เพื่อสร้างห้องส้วมหลังที่ 2 จานวน 5 ที่นั่ง
  พ.ศ.2525 ได้รับอนุญาตให้รื้อถอนบ้านพักครูหลังที่ 1 และหลังที่ 2 ด้วยสาเหตุเกิดการชารุดเสียหายจนใช้การไม่ได้ และได้รับงบประมาณ 213,500 บาท
  เพื่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 พื้นที่ 120 ตารางเมตร และได้เปิดโรงเรียนสาขาที่บ้านแหลมนาว ตาบลนาคา โดยเปิดทาการสอนในวันที่
  24 พฤษภาคม พ.ศ.2525 ใช้ชื่อโรงเรียนสาขาว่า โรงเรียนบางบางเบน สาขาที่บ้านแหลมนาว โดยมอบให้ นายโกเมนทร์ เพชรภู่ ไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนสาขา
  พ.ศ.2528 ได้รับงบประมาณ 65,000 บาท เพื่อเปลี่ยนหลังคาสังกะสีทั้งหมดของอาคารเรียนหลังที่ 1 และเปลี่ยนไม้โครงหลังคาที่ชารุด
  พ.ศ.2529 ได้รับงบประมาณ 2 รายการ คือ งบประมาณ 536,000 บาท เพื่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.101/26 และงบประมาณ 50,000 บาท เพื่อสร้างบ้านพักครู
  แบบ สปช.303/28 งบประมาณทั้ง 2 รายการนี้เป็นของโรงเรียนสาขา และในปีนี้ทางโรงเรียนหลักก็ได้รับงบประมาณ 19,175 บาท เพื่อทาการปักเสา พาดสาย
  และติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารเรียนและอาคารประกอบ
  พ.ศ.2530 ได้รับงบประมาณ 2 รายการ คือ งบประมาณ 50,000 บาท เพื่อสร้างถังน้าซีเมนต์ แบบ ฝ.30เพื่อกักเก็บน้าฝน โดยสร้างหลังอาคารเรียนหลังที่ 2
  และได้รับงบประมาณ 15,000 บาท เพื่อสร้างเรือนเพาะชา แบบ พ.1 และในปีนี้ทางโรงเรียนสาขาได้รับงบประมาณ 25,000บาท เพื่อสร้างส้วมแบบ สปช.601/28
  ขนาด 2 ที่นั่ง
  พ.ศ.2532 ได้รับงบประมาณ 196,000 บาท เพื่อสร้างบ้านพักครู แบบ สปช.301/ 26 ขนาด 2 ชั้น 2 ห้องนอน ซึ่งเป็นบ้านพักครูหลังที่ 2 ของโรงเรียนสาขา
  และทางโรงเรียนหลักได้รับงบประมาณ 272,000 เพื่อสร้างสนามกีฬา แบบ ฟ.3 (พิเศษ) แต่การก่อสร้างต้องพบกับอุปสรรค์อย่างมาก คือ สะพานคอนกรีต
  จำนวน 5 สะพานของทางสายบางเบนเกิดชารุด หักพังลง 2 สะพาน ทางราชการจึงได้สร้างสะพานชั่วคราว ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถจะขนวัสดุได้สะดวก
  งานต้องล่าช้ากว่ากาหนดในสัญญา แต่ผู้รับจ้างก็พยายามทาการก่อสร้างจนสาเร็จใน ปี พ.ศ.2534 นับเป็นสนามกีฬามาตรฐานของจังหวัดระนอง ที่มีลู่วิ่งถึง 400 เมตร
  พ.ศ.2534 โรงเรียนสาขาได้รับงบประมาณ 7,700บาท เพื่อสร้างสนามวอลเลย์บอล และโรงเรียนหลักได้รับงบประมาณ 1,500,000 บาท
  เพื่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 และได้รับงบประมาณ 254,000 บาทเพื่อสร้างบ้านพักครูเดี่ยวแบบ สปช.301/26 ขนาด 2 ชั้น 2 ห้องนอน
  พ.ศ.2536 นายวงษ์สถิต ปานเจริญ มาดารงตาแหน่งครูใหญ่ และได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์ใหญ่ถึง พ.ศ. 2539
  พ.ศ.2539 นายพีรพงษ์ คัมภีรปกรณ์ มาดารงตาแหน่งอาจารย์ใหญ่
  พ.ศ.2543 ได้รับงบประมาณ 100,000 บาท เพื่อสร้างส้วมนอกอาคาร แบบ สปช.601/26 จานวน 4 ที่นั่งและได้มีสนามกีฬาแบบสนามวอลเลย์บอล
  ขนาดกว้าง 13 เมตร ยาว 22 เมตร สร้างด้วยเงินขององค์การบริหารส่วนตาบล ด้วยงบประมาณ 100,000 บาท
  พ.ศ.2544 ได้รับบริจาคเงินงบประมาณ 205,000 บาท เพื่อทาถนนลูกรับบดอัด กว้าง 6 เมตร ยาว 580 เมตร
  พ.ศ.2547 นายมนัส จั่นสกุล ดาตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียน
  ในปีนี้เกิดภัยธรรมชาติคลื่นสึนามิท้วมอาคารเรียนทาให้เอกสารสาคัญหลายอย่างถูกทาลายเสียหายและในปีนี้ทางโรงเรียนบ้านบางเบน
  ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานเอกชนและภาครัฐ
  อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ใต้ถุนโล่ง งบประมาณ 3,200,000 บาท บริษัทยูนิลีเวอร์ประเทศไทยบริจาค
  อาคารอเนกประสงค์หลังที่ 2 งบประมาณ 4,630,000 บาท มูลนิธิรักษ์ไทยบริจาค
  อาคารอเนกประสงค์หลังที่3 โรงอาหารงบประมาณ 1,650,000 บาท ธนาคารออมสินระนอง บริจาค
  ห้องน้า แบบ สปช.601/26 งบประมาณ 200,000 บาท บริษัทออราเคิลคอร์ปเรชั่น ประเทศไทยบริจาค
  บ้านพักครูหลังที่ 2 แบบ สปช.301/26 งบประมาณ 691,300 บาท บริษัทออราเคิลคอร์ปเรชั่นประเทศไทยบริจาค
  บ้านพักครูหลังที่ 2 แบบ สปช.301/26 งบประมาณ 691,300 บาท มูลนิธิรักษ์ไทยบริจาค
  สนามกีฬาอเนกประสงค์ ฟ.3 พิเศษ(สนามฟุตบอล) งบประมาณ 1,000,000บาท สภากาชาดฮ่องกงบริจาค
  รั่วคอนกรีตเสาเข็มชนิดรากมีเสาเข็ม งบประมาณ 1,200,000 บาท มูลนิธิรักษ์ไทย บริจาค
  ถนนคอนกรีตพร้อมคูระบายน้า งบประมาณ 1,200,000 บาท มูลนิธิรักษ์ไทย บริจาค
  อาคารหอสมุด งบประมาณ 3,000,000 บาท บริษัท IMERYS บริจาค
  เตาเผาขยะ งบประมาณ 80,000 บาท มูลนิธิสมเด็จพระเทพฯ บริจาค
  สนามเด็กเล่น งบประมาณ 200,000 บาท บริษัทยูนิลิเวอร์ ประเทศไทย บริจาค
  แหล่งน้าอุปโภค งบประมาณ 410,000 บาท กรมทรัพยากรน้าบาดาล บริจาค
  พ.ศ.2552 นางกุลชยา เพชรปลูก ดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-20 20:26:22 น.

โรงเรียนบ้านบางเบน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โทรศัพท์: 077828038 อีเมล์: banbangbenschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวมณฑาทิพย์ เหมรัตน์ โทรศัพท์: 0808919663 อีเมล์: mai_3317@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]