• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •  พันธกิจ  ( Mission )

             1.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

             2.  ส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพ ดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

             3.  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้  มุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ

             4. พัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  

             5. ส่งเสริมให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา

             6. ส่งเสริมสนับสนุน วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

   
  เป้าประสงค์ ( Corporate  Objictives)

  • ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
  • ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรมดำรงชีวิตอย่างพอเพียง
  • ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ
  • ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน
  • ผู้เรียนทุกคนแสวงหาความรู้และรักการเรียนรู้

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-20 20:26:22 น.

โรงเรียนบ้านบางเบน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โทรศัพท์: 077828038 อีเมล์: banbangbenschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวมณฑาทิพย์ เหมรัตน์ โทรศัพท์: 0808919663 อีเมล์: mai_3317@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]