• ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

            โรงเรียนบ้านด่าน ได้จัดตั้งโดยนายคม กตัญญู ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 นายเชี่ยว กตัญญู ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลกะเปอร์ พร้อมราษฎรทั้งสองหมู่บ้านพร้อมใจกันสละทรัพย์และกำลังแรงช่วยกันปลูกสร้างจนสำเร็จ ใช้เสาไม้แสม เครื่องประกอบอย่างอื่นใช้ไม้ถั่ว หลังคามุงจาก ฝากั้นจากพื้นดิน เครื่องอุปกรณ์ อย่างอื่น เช่น  ม้านั่ง และโต๊ะใช้ไม้ไผ่ ส่วนโต๊ะครูและเก้าอี้  ครูใช้ไม้กระดานที่แผนกกระทรวงศึกษาธิการส่งมาให้ คิดราคาจัดจ้างสมัยนี้ประมาณ 5 ,500 บาท

             พื้นที่ปลูกโรงเรียนโดยหมื่นผดุงนิกร (ชุ่ม กตัญญู) กำนันตำบลกะเปอร์เป็นผู้มอบให้ เนื้อที่กว้าง 1  เส้น ยาว 3 เส้น เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าได้มาเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม  พ.ศ. 2482

             ครูผู้สอนคือ นายวาด  คงหาญ ผู้ทำการแทนครูใหญ่ สอนตั้งแต่ ป. 1 - 4 มีนักเรียนแรกเปิดสอนตามทะเบียนและบัญชี 13 คน  มีครูผู้สอนเพียงคนเดียว ผู้อุปการะ คือนายแก้ว จันทรอาภา ปลัดอำเภอกิ่งอำเภอกะเปอร์ เปิดสอนตั้งแต่เวลา 09.00 น. เลิกเรียน 15.00 น. ต่อมาเปลี่ยนแปลงการเปิดเรียนเวลา 08.00 น. และเลิกเรียนเวลา 14.00 น

              การโยกย้ายการตั้งโรงเรียน ปี พ.ศ. 2485 นายคม  กตัญญู ได้ลาออกจากผู้ใหญ่บ้าน จึงเห็นว่าโรงเรียนนี้ตั้งอยู่ในที่ดินแปลงนั้นไม่เหมาะสม  เพราะอยู่ริมหมู่บ้าน ไม่เป็นศูนย์กลาง ทางราชการได้แต่งตั้ง
  นายพัว  เกษโมฬี  เป็นผู้ใหญ่บ้าน นายพัว  เกษโมฬี และนายเชี่ยว  กตัญญู ผู้ใหญ่บ้านและราษฎรทั้งสองหมู่บ้านได้พร้อมใจกันสร้างโรงเรียนขึ้นอีกหลังหนึ่ง เป็นอาคารเรียนชั่วคราว เหมือนอาคารเรียนหลังก่อน 
  ใช้ไม้แสมทำเสาเครื่องประกอบไม้ไผ่บ้าง ไม้ถั่วบ้าง ใช้หวายผูกแทนตะปู หลังคามุงจากพื้นดิน
  ใช้เสา 12 ต้น ตัวอาคารเรียนกว้าง 9 เมตร ฝากั้นจาก ราคาประมาณ 4,000 บาท 
  เมื่อวันที่  14  เมษายน  2484

               ครั้นต่อมา นายเอียง กองสมบูรณ์ ซึ่งเป็นครูใหญ่ได้พิจารณาเห็นว่าโรงเรียนที่ตั้งอยู่ขณะนี้ 
  อยู่ห่างไกลชุมชนและเด็กไป – มา เล่าเรียนไม่สะดวกจึงทำหนังสือย้ายโรงเรียนมาปลูกใหม่ในพื้นที่ว่างในที่ว่าการอำเภอ โดยไม่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของทางราชการ ในปี พ.ศ. 2498 ต่อมาได้รับหนังสืออนุญาตจากจังหวัดให้ย้ายตัวโรงเรียนและปลูกสร้างใหม่ได้ นายเอียง กองสมบูรณ์ และ นายซุ่นโฮ่ นิลวิเชียร หัวหน้าโรงเลื่อยจักรได้ปลูกสร้างโรงเรียนขึ้นหลังหนึ่ง โดยขอความร่วมมือจากราษฎรบาง จัดการทำเมื่อเดือนเมษายนพ.ศ. 2499 พอใช้สอนนักเรียนได้ มีขนาดกว้าง 10 เมตร ใช้เสาไม้แสม เครื่องประกอบใช้ไม้โรงเลื่อย หลังคามุงจาก กั้นฝาด้วยไม้กระดาน พื้นดิน เริ่มเปิดสอนเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2499 โดยนายเอียง กองสมบูรณ์ และนายวิชัย จันทร์พันธ์ ศึกษาธิการอำเภอได้เปิดสอนชั้นมัธยมปีที่ 1 มีนักเรียนจำนวน 8 คน

                วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2500 ได้งบประมาณให้สร้างโรงเรียนทางราชการโรงเรียนมัธยมศึกษา 1 หลัง กว้าง 7 เมตร ยาว 27 เมตร เสาใช้ไม้เลี่ยม พื้นปูไม้กระดาน ฝากั้นไม้กระดาน หลังคามุงสังกะสี เป็นเงิน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาท) เป็นโรงเรียนถาวร โดยมีนายชูชีพ ยวงจันทร์ เป็นครูใหญ่ ต่อมาได้งบประมาณ 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาท) ได้ซ่อมแซมอาคารเรียนอีก 1 ห้อง กว้าง 7  เมตร  ยาว  9  เมตร สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2503

               ปี พ.ศ. 2503 ได้งบประมาณสร้างบ้านพักครู 1 หลัง เป็นเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

               ปี พ.ศ.2504 ได้งบประมาณ 144,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยเงินวันครู สร้างอาคารเรียน 1 หลัง อาศัยเนื้อที่บริเวณเดิม จำนวน 5 ห้องเรียน กว้าง 9 เมตร ยาว 45 เมตร แล้วส้วมซึม 6 ห้อง เสาธง 1 เสา ในงบประมาณ 1,000 บาท นำพิธีเปิดโดยศึกษาธิการจังหวัด นายอำเภอเมืองระนองและผู้ติดตามในปีเดียวกัน

               ปี พ.ศ. 2508 ได้งบประมาณ 35,00 บาท สร้างโรงฝึกงาน 1 หลัง

               ปี พ. ศ. 2512 ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 008 จำนวน 3 ห้องเรียน

               ปี พ.ศ. 2513 ได้งบประมาณ 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาท) ต่อเติมอาคารเรียน 008 จำนวน 3 ห้องเรียนสร้างบ้านพักครู 1 หลัง และส้วม 1 หลัง 5 ที่นั่ง

               ปี พ.ศ. 2514 ได้งบประมาณ 25,000 บาท สร้างบ้านพักครู 1 หลัง

               ปี พ.ศ. 2515 ได้งบประมาณ 320,000 บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน ) สร้างอาคารเรียน 004 จำนวน 1 หลัง 2 ชั้น 8 ห้องเรียน ได้งบประมาณ 207,405 บาท ต่อเติมอาคาร 008 โดยเงินสลากกินแบ่งรัฐบาล จนเต็มรูปแบบ 11 ห้องเรียน และได้งบประมาณ 25,000 บาท สร้างบ้านพักครู 1 หลัง

               ปี พ. ศ. 2517 ได้งบประมาณ 25,000 บาท สร้างบ้านพักครู 1 หลัง และสร้างบ้านพักครูอีก 2 หลัง หลังละ 35,000 บาท และส้วม 2 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 4,800 บาท

               ปี พ.ศ. 2518 ได้งบประมาณสร้างบ้านพักครู 4 หลัง 3 หลังแรกหลังละ 35,000 บาท ส่วนหลังที่ 4 งบประมาณ 37,000 บาท

               ปี พ.ศ. 2523 ได้งบประมาณสร้างส้วม 1 หลัง 5 ที่นั่ง ราคา 27,000 บาท

               ปี พ.ศ. 2526 ได้รับงบประมาณซ่อมเปลี่ยนหลังคาอาคารวันครู 27,000 บาท

             วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2532 เจ้าหน้าที่จากกรมที่ดินนำหมุดมาปักเพื่อใช้ทำแผนที่ทางอากาศ 3 จุด หลังประตูฟุตบอล และข้างสนามวอลเล่ย์บอล

              ปี พ.ศ. 2534 ได้งบประมาณสร้างสนามวอลเลย์บอล ราคา 70,000 บาท

              ปี พ.ศ. 2542 ได้งบประมาณต่อเติมห้องเรียน 4 ห้อง อาคาร 017

              วันที่  8  พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 นายสมโภชน์ เพิงมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว มาดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่าน

              ปี พ.ศ. 2543  ได้รับงบประมาณก่อสร้างถังน้ำ ฝ. 30 พิเศษ ลานกีฬาเอนกประสงค์ และซ่อมตอหม้ออาคาร  008

              วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2547 นายยงยุทธ  ริ่มไทยสงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเสียด เข้ามารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านตามคำสั่ง สพท.ระนอง ที่ 344/2547 
  ลงวันที่  7  กันยายน  พ.ศ. 2547

              วันที่  3  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2549 ว่าที่ ร.ต. ชรุณ สุนทรนนท์ เข้ามารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่าน  ตามหนังสือ  สพท.ระนอง  ที่ ศธ. 05124/4418  ลงวันที่  1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2549

              วันที่  7  กันยายน  พ.ศ.2550  โรงเรียนบ้านด่านได้รับงบประมาณจาก สพท.ระนอง จำนวน 617,800  บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียนทุกหลัง ตามสัญญาที่  1/2550

              วันที่  25  กันยายน  พ.ศ.2550 ว่าที่ ร.ต.ชรุณ  สุนทรนนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่าน ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชนะบำรุงตามหนังสือ สพท.ระนอง ที่ ศธ. 0824/3969 ลงวันที่  20  กันยายน  พ.ศ.  2550 

              ปี พ.ศ. 2553  สร้างรั้วจากเงินรายได้สถานศึกษา  237,817  บาท

              วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2553 นางวาสนา  เพชรสุข  ครูโรงเรียนบ้านบางปรุ  อำเภอกะเปอร์  จังหวัดระนอง  มาปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่าน 

              วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2554  -  13 ธันวาคม  พ.ศ.2554 นางวาสนา  เพชรสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่าน  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่าน  และจัดงานทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารเรียน  สปช. 105/29  เมื่อวันที่  30  ตุลาคม  พ.ศ. 2554

              วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2554 นายสนาน  มณีรัตน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำนัก  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง  ที่  713/2554  เรื่องย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา สั่ง ณ. วันที่  1  ธันวาคม  พ.ศ. 2554  ให้ดำรงตำแน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่าน อำเภอกะเปอร์  สพป.ระนอง  วิทยฐานะ  ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษอันดับ คศ. 3 เงินเดือน 52,060 ตำแหน่งเลขที่ 921  เป็นต้นมา

  ในปีงบประมาณ  2554  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/2549  (ปรับปรุง จำนวน 2 ชั้น ขนาด 4 ห้องเรียน ใต้ถุงโล่ง งบประมาณที่ได้รับจากทางราชการ 2,537,600 สองล้านห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้โดยโรงเรียนบ้านด่านได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่า เมื่อวันที่  30  ตุลาคม  พ.ศ. 2554  ได้เงินสมทบทุนจำนวน  601,343  บาท (หกแสนหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน)

  ในปีการศึกษา 2555 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ประกาศ ให้โรงเรียนบ้านด่านเป็นโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษาระนอง  ตามประกาศสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ลงวันที่  13  กันยายน  พ.ศ. 2555 

  วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖  รับมอบถนนคอนกรีต ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการสถานศึกษา สหกรณ์โรงเรียนบ้านด่าน ผู้ปกครองนักเรียน และผู้มีจิตศรัทธาจากการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ครั้งที่ผ่านมา  ได้ถนน กว้าง 5 เมตร ยาว 275 เมตร วงเงิน 750,000 บาท โดยมีประธานคณะกรรมการสถานศึกษา (พ.ต.อ.สัญญา  ประกอบผล) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีส่งมอบ รับมอบโดย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่าน (นายสนาน  มณีรัตน์) 

  วันที่  6 ตุลาคม 2557 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากโรงเรียนบ้านด่าน เป็นโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน เนื่องจากโรงเรียนบ้านด่านได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

            ปี พ.ศ. 2558 ได้งบประมาณซ่อมแซมอาคารประกอบบ้านพักครู  จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 116,000 บาท

           ปี พ.ศ. 2558 ได้รับงบประมาณสร้างส้วมหญิง 1 หลัง 6 ที่นั่ง งบประมาณ 435,000 บาท

           ปี พ.ศ. 2558 ได้รับงบประมาณสร้างส้วมชาย 1 หลัง 6 ที่นั่ง งบประมาณ 599,000 บาท

            ปี พ.ศ. 2558 ได้งบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.004  งบประมาณ 376,000 บาท

            ปี พ.ศ. 2558 ได้งบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.017  งบประมาณ 200,000 บาท

            ปี พ.ศ. 2558 ได้งบประมาณซ่อมแซมอาคารประกอบบ้านพักครู  จำนวน 5 หลัง งบประมาณ 200,000 บาท

            ปี พ.ศ. 2558 จัดทำป้ายโรงเรียน งบประมาณ 90,400 บาท

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-07-20 15:23:54 น.

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โทรศัพท์: 077897126 อีเมล์: bandanschool5@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: Nutthakarn Choeichuen โทรศัพท์: 0953958290 อีเมล์: thanutnarat@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]