• คณะกรรมการนักเรียน
 • รายชื่อสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562

  1. เด็กชายวีรยุทธ        เสนทอง                      ประธานนักเรียน
  2. เด็กหญิงชณิตา        พรมดาว                      รองประธานนักเรียนคนที่ 1
  3. เด็กหญิงปิยธิดา       พูลผล                         รองประธานนักเรียนคนที่ 2
  4. เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  หลงติ้ง                      เลขานุการ
  5. เด็กหญิงชฎานันท์     ศรีประเสริฐ                 เลขานุการ
  6. เด็กหญิงกรรวี         เกิดนิล                         เหรัญญิก
  7. เด็กหญิงบุญญาภร    แซ่หลิม                      เหรัญญิก
  8. เด็กหญิงนิศามณี      ลิกขะไชย                   ประชาสัมพันธ์
  9. เด็กหญิงอัจฉราวดี    มีสุข                          ประชาสัมพันธ์
  10. เด็กชายสิทธิพร       แก้วแสงทอง               เครือข่ายสัมพันธ์ชุมชน
  11. เด็กหญิงคันธรส       ผดุงสุนทร                  เครือข่ายสัมพันธ์ชุมชน
  12. เด็กหญิงสุกฤตา       สังข์สี                        พัฒนากิจกรรม
  13. เด็กหญิงณัฐธยา       ทิพากร                     พัฒนากิจกรรม
  14. เด็กชายอดิศัย         พันธุ์โพธิ์                     ส่งเสริมวิชาการ
  15. เด็กหญิงนภัสสร       ปะนะรัตน์                   ส่งเสริมวิชาการ
  16. เด็กชายฐานันดร์      อิสสระกุล                   สิ่งแวดล้อมและอนามัยโรงเรียน
  17. เด็กหญิงกานต์มาตา  ล่องลอย                   สิ่งแวดล้อมและอนามัยโรงเรียน
  18. เด็กหญิงธิดารัตน์      เสือสะอาด                ตัวแทนระดับชั้นอนุบาล
  19. เด็กหญิงปัทมพร      ทองสนิท                   ตัวแทนระดับชั้น ป.๑-๒
  20. เด็กญิงรุ่งทิพย์ภา      นาควิเชียร                ตัวแทนระดับชั้น ป.๓-๔
  21. เด็กชายศุภฤกษ์       กรดสุวรรณ                ตัวแทนระดับชั้น ป.๔-๖
  22. เด็กหญิงวรินยาภรณ์  สีระบุตร                    สารวัตรนักเรียน
  23. เด็กชายสิทธิโชค      ธนบัตร                     สารวัตรนักเรียน
  24. เด็กหญิงฐานันตรา    น้ำจันทร์                   สารวัตรนักเรียน
  25. เด็กชายปกป้อง       ตะโฉ                         สารวัตรนักเรียน

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-07-20 15:23:54 น.

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โทรศัพท์: 077897126 อีเมล์: bandanschool5@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: Nutthakarn Choeichuen โทรศัพท์: 0953958290 อีเมล์: thanutnarat@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]