• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธะกิจ

  1.จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม  มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา
  2.พัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
  3.จัดการศึกษาให้มีคุณภาพโดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม
  4.ร่วมมือกับชุมชน  องค์กรต่างๆในการสร้างโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
   
   

  เป้าประสงค์

  1.ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ผู้เรียนได้รับการศึกษาเต็มศักยภาพ ใฝ่เรียนรู้  มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิตและการใช้เทคโนโลยี ส่งผลให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการเรียน เป็นบุคคลที่มีความเชื่อมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และรับผิดชอบต่อสังคม
  2.ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สมารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3.โรงเรียนมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน
  4.โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของชุมชน
  5.เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-07-25 23:04:23 น.

โรงเรียนบ้านบางปรุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โทรศัพท์: 077843322 อีเมล์: bangpru@rnedu.go.th
เว็บมาสเตอร์:: จตุพร พิณแก้ว โทรศัพท์: 0906980213 อีเมล์: 1869900091851 Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]