• Social Network
 • อำนาจหน้าที่
 • บทบาทอำนาจหน้าที่ของโรงเรียน

  ๑. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ

  ๒. จัดตั้งงบประมาณ และรับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณ

  ๓. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

  ๔. จัดการเรียนการสอน จัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศการเรียนการสอนที่เหมาะสม และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองของผู้เรียน

  ๕. ออกระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษา

  ๖. กำกับ ติดตาม ประเมินผลงานตาม แผนงานโครงการ และประเมินผลการปฏิบ้ติงาน ตลอดจนการพิจารณาความดี ความชอบ การพัฒนา และดำเนินงานทางวินัยกับครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ๗. ประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของโรงเรียน ทั้งที่เป็นราชพัสดุ และทรัพย์สินอื่นๆ ตามระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

  ๘. จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก รวมทั้งการรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ๙. ส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชน และสร้างความสัมพันธ์กับสถาบันอื่น ๆ ในชุมชนและท้องถิ่น

  ๑๐. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายใน หรือตามที่ได้รับมอบหมายและตามที่กฎหมายกำหนดให้


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-19 10:03:22 น.

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โทรศัพท์: 077-989890 อีเมล์: suksamran@rnedu.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวรัตธิญา สงวนศักดิ์ โทรศัพท์: 0872660031 อีเมล์: aomjungcs@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]