• Social Network
 • ประวัติโรงเรียน
 •           โรงเรียนบ้านสุขสำราญ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่เลขที่ ๒๘ หมู่ที่ ๕ ตำบลกำพวนอำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่๖ มีเขตบริการ ๒ หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๖  ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ

            โรงเรียนเริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๐  เดิมเป็นอาคารไม้เสากลม หลังคามุงจาก  โดยราษฎรร่วมกับนายการุณ  โฆษิตสกุล  อดีต สส.จังหวัดระนอง  เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๙  สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โดยมีนายชื่น  กตัญญู เป็นครูใหญ่คนแรก  และในปีงบประมาณ ๒๕๒๐  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารถาวรแบบ ป.๑ ขนาด ๔ ห้องเรียน ๑ หลัง บ้านพักครูแบบกรมสามัญ ๑ หลัง ส้วมแบบกรมสามัญ ๒ ที่นั่ง ๑ หลัง

            ปัจจุบัน  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙ จำนวน ๑ หลัง ๘ ห้องเรียน  อาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙ (ใต้ถุนโล่ง) ๑ หลัง ๔ ห้องเรียน  ส้วมแบบ สปช.๖๐๑/๒๖  ๔ ที่นั่ง ๒ หลัง  มีข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน ๑๓  คน  มีนักเรียนทั้งหมด  ๑๔๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓)  คน ภายใต้การบริหารงานของ นายอนุสรณ์ คงเจริญเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุขสำราญ

   

                


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-19 10:03:22 น.

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โทรศัพท์: 077-989890 อีเมล์: suksamran@rnedu.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวรัตธิญา สงวนศักดิ์ โทรศัพท์: 0872660031 อีเมล์: aomjungcs@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]