• Social Network
 • คณะกรรมการนักเรียน
 • สภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

  ที่
  ชื่อ
  สกุล
  ตำแหน่ง
  เด็กหญิงกรกมล
  พระช่วย
  ประธานนักเรียน
  เด็กชายปกรณ์เกียรติ
  สาลี
  รองประธานนักเรียน
  เด็กหญิงขนิษฐา
  พรหมนิ่ม
  เลขานุการ
  เด็กหญิงชญานิน
  หลีใบ
  คณะกรรมการ
  เด็กชายนัทธพล
  ผกามาศ
  คณะกรรมการ
  เด็กชายจักรรินทร์
  ธนานนท์
  คณะกรรมการ
  เด็กหญิงกัสมา
  ทวีวัตร์
  คณะกรรมการ
  เด็กหญิงนลินี
  กำพวน
  คณะกรรมการ
  เด็กหญิงจารุภา
  เนื้ออ่อน
  คณะกรรมการ
  ๑๐
  เด็กชายมุสลิม
  ขุนทอง
  คณะกรรมการ
  ๑๑
  เด็กหญิงฐิตินาถ
  คุนยา
  คณะกรรมการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-19 10:03:22 น.

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โทรศัพท์: 077-989890 อีเมล์: suksamran@rnedu.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวรัตธิญา สงวนศักดิ์ โทรศัพท์: 0872660031 อีเมล์: aomjungcs@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]