• Social Network
 • ข้อมูลผู้บริหาร
 •  

  นายอนุสรณ์ คงเจริญเมือง
  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
  โรงเรียนบ้านสุขสำราญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

   

  ข้อมูลพื้นฐาน

  - ชื่อ-สกุล :  นายอนุสรณ์ คงเจริญเมือง

  - ตำแหน่ง  : ผู้อำนวยการโรงเรียน

  - วิทยฐานะ  : ชำนาญการพิเศษ

  - สังกัด  : สพป.ระนอง

  - โรงเรียน  : บ้านสุขสำราญ

  - โทรศัพท์ :  ๐๙๓-๓๙๕๙๔๕๓

  - Email  : Knight_Dang@hotmail.com

   

  ประวัติการศึกษา

      - ปริญญาโท การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ค.ม.)

      - ปริญญาโท การวิจัยและประเมิน มหาวิทยาลัยทักษิณ (กศ.ม.)

      - ปริญญาตรี ประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (ศศ.บ.ศึกษาศาสตร์)

   

  การฝึกอบรม

      - การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (ในประเทศ)

      - ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพด้านการวัดและประเมินผลให้แก่สมาชิกชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (ในประเทศ)

      - การพัฒนาความสามารถในด้านการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบอัตนัยหรือเขียนตอบตามแนวทางการทดสอบระดับนานาชาติ (PISA) รุ่นที่ ๒ (๒๘ ชั่วโมง) สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ (ในประเทศ)

   

   ประสบการณ์ทำงาน

      - ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านเกาะพยาม สังกัด สพท.ระนอง (๒ ปี)

      - ครูโรงเรียนบ้านเกาะพยาม สังกัด สพป.ระนอง (๓ ปี ๑ เดือน)

      - รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ) สังกัด สพป.ระนอง (๑ ปี ๕ เดือน)

      - ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุขสำราญ สังกัด สพป.ระนอง (ปัจจุบัน)

   

  ผลงานทางวิชาการ

     - ปัจจัยบางประการที่สัมพันธ์กับค่านิยมความพอเพียงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ สังกัด สพป.ระนอง ปี พ.ศ. ๒๕๕๖

     - การบริหารงานงบประมาณเงินรายได้สถานศึกษาของสถานศึกษา สพป.ระนอง สังกัด สพป.ระนอง ปี พ.ศ. ๒๕๕๗

     - การเสริมสร้างวินัยในตนเองโดยใช้กระบวนการ AAR (After Action Review) ของนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ) สังกัด สพป.ระนอง ปี พ.ศ. ๒๕๕๙

     - การประเมินโครงการส่งเสริมค่านิยมความพอเพียงของนักเรียน โรงเรียนบ้านสุขสำราญ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ สังกัด สพป.ระนอง ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

   

  ความรู้ความสามารถพิเศษ

     - การวัดผลการศึกษา

     - การวิจัยและประเมิน

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-19 10:03:22 น.

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โทรศัพท์: 077-989890 อีเมล์: suksamran@rnedu.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวรัตธิญา สงวนศักดิ์ โทรศัพท์: 0872660031 อีเมล์: aomjungcs@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]