• Social Network
 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

    ๑.  จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี  สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

    ๒.  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานชาติ

    ๓.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและการมีส่วนร่วม

    ๔.  พัฒนาการใช้เทคโนโลยีในการจักระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ

   

  เป้าประสงค์

    ๑.  ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

    ๒.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    ๓.  โรงเรียนมีความเข้มแข็งเป็นกลไกขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา

    ๔.  โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้นวัตกรรมที่มีคุณภาพเอื้อต่อการเรียนรู้และการให้บริการ

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-19 10:03:22 น.

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โทรศัพท์: 077-989890 อีเมล์: suksamran@rnedu.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวรัตธิญา สงวนศักดิ์ โทรศัพท์: 0872660031 อีเมล์: aomjungcs@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]