โรงเรียนกะเปอร์วิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • เดิมกะเปอร์เมื่อประมาณร้อยกว่าปีมาแล้วมีราษฎรจำนวนหนึ่งอพยพมาจากเกาะในแถบอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ตเข้ามาหักล้างถางพงทำไร่ ทำสวนและทำแร่โดยมีครอบครัวหนึ่งซึ่งเป็นครอบครัวแรกที่เข้ามามีหัวหน้าครอบครัวซึ่งเป็นหญิงหม้ายชื่อ นาง (กะ) เปอร์ เป็นคนเชื้อสายมาเลเซียจึงสันนิฐานได้ว่าชื่อตำบล อำเภอและหมู่บ้านตลอดจนลำคลองคงใช้ชื่อของหญิงหม้ายผู้นี้ตั้งเป็นชื่อของสถานที่ดังกล่าวข้างต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ซึ่งไม่ปรากฎหลักฐานอ้างอิง เพียงแต่มีผู้เล่าสืบทอดกันมา

  สภาพทั่วไปของตำบล :

  เป็นพื้นที่ราบสูงสลับด้วยภูเขาขนาบไปกับชายฝั่งทะเลอันดามันซึ่งมีสภาพส่วนใหญ่เป็นป่าชายเลนอากาศค่อนข้างอบอุ่นและชื้น

  อาณาเขตตำบล :

  ทิศเหนือ ติดกับ ต.ม่วงกลวง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
  ทิศใต้ ติดกับต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
  ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เชี่ยวเหลียง อ.กะเปอร์จ.ระนอง และตำบลพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
  ทิศตะวันตก ติดกับ ชายฝั่งทะเลอันดามัน

  ข้อมูลทั่วไป

    1.1.1 ที่ตั้งสถานศึกษา

                          โรงเรียนกะเปอร์วิทยา  ตั้งอยู่หมู่ที่ 8  ตำบลกะเปอร์  จังหวัดระนอง  จัดตั้งเมื่อ วันที่ 10 เมษายน  2515  และเปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 10  พฤษภาคม  2515 เนื้อที่  49 ไร่ 2 งาน  45  ตารางวา

    1.1.2 การจัดการศึกษา

           โรงเรียนกะเปอร์วิทยา       เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเปิดสอนตั้งแต่มัธยมศึกษา ปีที่ 1 - 3  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เปิดสอนตั้งแต่

  ชั้น ม. 4 – 6  แผนการเรียนได้แก่  แผนการเรียนวิทย์ -  คณิต  และ   แผนการเรียนคณิต -  ภาษาอังกฤษ   

    1.1.3 อาคารเรียนและอาคารประกอบ

            -   อาคารเรียนแบบ 216 ก   จำนวน  1 หลัง

    -  อาคารเรียนวิทยาศาสตร์ แบบ CS 208 A          จำนวน              1      หลัง

         - โรงฝึกงาน  ฯ                    จำนวน      3      หลัง

         -  บ้านพักครู                        จำนวน      9      หลัง 

         -  บ้านพักผู้บริหาร                จำนวน      1      หลัง

         -  หอพักนักเรียน                   จำนวน      4      หลัง

         -  ห้องน้ำห้องส้วม                 จำนวน      4      หลัง

         -  อาคารหอประชุม                จำนวน      1      หลัง

         -  สนามฟุตบอล                    จำนวน      1      สนาม

                  -  สนามอื่นๆ                           จำนวน      6      สนาม

  โรงเรียนกะเปอร์วิทยาจัดการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโดยมีเขตพื้นที่บริการ….ตำบลของอำเภอกะเปอร์ ปัจจุบันทางโรงเรียนกะเปอร์วิทยาได้จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในช่วงชั้นที่ 3 ( ม.2- ม.3 ) และช่วงชั้นที่ 4 ( ม.5- ม.6 ) และในปีการศึกษา 2553 โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4  นอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน (Labs school Project ) ซึ่งโรงเรียนได้จัดการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน ส่งเสริมการเรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยการใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ อีกทั้งการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ทางโรงเรียนกะเปอร์วิทยาได้จัดทำโครงการต่างๆ เพื่อตอบสนองจุดเน้นดังกล่าวหลายโครงการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 12:11:26 น.

โรงเรียนกะเปอร์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 โทรศัพท์: 077828563 อีเมล์: kaperwit@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายเกียรติธนพัฒน์ หอมนวล โทรศัพท์: 0857984376 อีเมล์: merfiess_wh@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]