โรงเรียนกะเปอร์วิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ (Mission)

          ๑.   จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้   ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา

          ๒.   ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

          ๓.   ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้มีประสิทธิภาพ

          ๔.   ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

          ๕.   บูรณาการการจัดการศึกษาด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  เป้าประสงค์ (Goal)

          ๑.  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

          ๒.  สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

          ๓.  สถานศึกษามีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

          ๔.  บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน

          ๕.  สถานศึกษานำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 12:11:26 น.

โรงเรียนกะเปอร์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 โทรศัพท์: 077828563 อีเมล์: kaperwit@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายเกียรติธนพัฒน์ หอมนวล โทรศัพท์: 0857984376 อีเมล์: merfiess_wh@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]