โรงเรียนบ้านในเหมือง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. ส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษา

  2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

  3. สนับสนุนให้ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา โดยยึดหลักประชาธิปไตย

  4. สนับสนุนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

  เป้าประสงค์

  โรงเรียนบ้านในเหมือง    ได้กำหนดเป้าประสงค์ในการบริหารจัดการศึกษาดังต่อไปนี้

  1. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

  2. นักเรียนทุกคน เข้าใจกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน

  3. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมและจริยธรรม

  4. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 รู้และเข้าใจกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

   5. นักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 14:24:13 น.

โรงเรียนบ้านในเหมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 โทรศัพท์: 077-595212 อีเมล์: ฺBannaimuang@gamil.com
เว็บมาสเตอร์:: เบญจวรรณ วงค์นิ่ม โทรศัพท์: 085-8881806 อีเมล์: Lukfon_357@hotmail.co.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]