โรงเรียนบ้านหนองปลา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

            1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพด้านการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ

            2. ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลสัมฤทธิ์ NT, O-NET

            3. พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

            4. พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีโดยใช้กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ในเรื่องที่สนใจ

            5. พัฒนาทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ของผู้เรียน

            6. ส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชนในการการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

            7. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาโดยจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองปลา ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

            8. พัฒนาครูให้มีความรู้ในหน้าที่การสอนและงานพิเศษ

            9. ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและชุมชน

            10. สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและนักเรียน โดยให้บริการด้านความรู้ ทักษะงานอาชีพ มีศูนย์จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและชุมชน

            11. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนมีความซื่อสัตย์สุจริต

            12. ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรงตามเกณฑ์ของสำนักโภชนาการ กรมอนามัย

  เป้าประสงค์

             1. นักเรียนทุกคนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 อ่านออก เขียนได้ คิดคำนวณได้

             2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลสัมฤทธิ์ NT, O-NET สูงขึ้น

             3. นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันจากครูต่างชาติเจ้าของภาษาสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

             4. นักเรียนทุกคนมีทักษะงานอาชีพจากกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เรียนรู้แบบกระบวนการ Active Learning และบูรณาการรายวิชาต่าง ๆ ในรูปแบบของโครงงาน

             5. มีเครือข่ายศิษย์เก่า เครือข่ายผู้ปกครองเพื่อระดมทรัพยากรทางการศึกษาในการพัฒนาการศึกษา

             6. ขอรับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบล นาขา ด้านครูผู้สอนระดับปฐมวัยโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นมโรงเรียน)

             7. ครูทุกคนได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐาน 20 ชั่วโมง ต่อปีการศึกษา

             8. จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือได้เสีย (Stakeholder) ขอคำปรึกษาและขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง

             9. จัดตั้งศูนย์จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและชุมชนตำบลนาขา ประสานงานปราชญ์ชาวบ้านในการให้ความรู้การผลิตกล้าไม้ได้แก่ ราเชนทร์พันธุ์ไม้ การผลิตวัสดุจากธรรมชาติ

            10. บุคลากรทุกคนเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต

            11. นักเรียนทุกคนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:56:59 น.

โรงเรียนบ้านหนองปลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 โทรศัพท์: 0966530707 อีเมล์: bannongphalangsaul@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุภาพร โรยสุวรรณ โทรศัพท์: 087-8845190 อีเมล์: Supapon_Jim@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]