โรงเรียนละแมวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนละแมวิทยา  เป็นโรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่  17  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2514  โดยได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดทำการสอนครั้งแรกในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และได้อาศัยเรียนที่โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม  อำเภอละแม  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรในสมัยนั้น  รับนักเรียนแบบสหศึกษา  มีนักเรียนในรุ่นแรกจำนวน  30 คน เป็นนักเรียนชาย 19 คน  นักเรียนหญิง 11 คน  พร้อมกันนั้นกรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งให้นายวิรัช  รติวัฒน์  ตำแหน่งครูโท  โรงเรียนสวนศรีวิทยา  อำเภอหลังสวน  มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  และต่อมาได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียนละแมวิทยา  
      โรงเรียนละแมวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11  มีเนื้อที่ทั้งหมด 24 ไร่  76 ตารางวา  เดิมสถานที่แห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของโรงเรียนบ้านลุ่มพวา  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร  ต่อมานายวิรัช  เอื้ออารี ซื้อที่ดินมอบให้อีก 2 ไร่  1 งาน  50 ตารางวา รวมมีที่ดิน 26 ไร่  40 ตารางวา (โรงเรียนบ้านลุ่มพวา ต่อมาได้ย้ายที่เรียนไปใช้ที่ดินของโรงเรียนวัดปิยะวัฒนารามและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโรงเรียนวัดปิยะวัฒนารามในปัจจุบัน) ตั้งแต่ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมแห่งนี้ทางโรงเรียนได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียน  อาคารประกอบ บ้านพักครูและบ้านพักภารโรง  ตลอดจนงบประมาณจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การศึกษาจากกรมสามัญศึกษาเป็นอย่างดีเสมอมา  ปัจจุบันมีอาคารเรียน 4 หลัง  หอประชุม 2 หลัง  โรงฝึกงาน 2 หลัง  ห้องน้ำ-ห้องส้วม 4 หลัง  บ้านพักครู 14 หลัง  บ้านพักภารโรง 3 หลัง  จากสภาพปัจจุบันจะเห็นได้ว่าโรงเรียนละแมวิทยาได้เจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับ สามารถจัดการเรียนการสอนได้ทัดเทียมกับโรงเรียนอื่น ๆ เป็นอย่างดี  โรงเรียนมีครู–อาจารย์  พร้อมที่จะให้การบริการแก่นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนโดยทั่วไป  และหวังว่าโรงเรียนจะได้รับการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าขึ้นทุกปี
   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:10:39 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายประทีป มณีบางกา
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวอมรรัตน์ ปานเพชร

 • นายทวีสุข มีเดชสถิติการเข้าเยี่ยมชม

7,233
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนละแมวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โทรศัพท์: 077559104 อีเมล์: lamaewit@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พิสนธิ์ ชูทอง โทรศัพท์: 0980799457 อีเมล์: sononstar@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]