โรงเรียนละแมวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
 


  • ประวัติโรงเรียน
  • โรงเรียนละแมวิทยา เป็นโรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2514 โดยได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดทำการสอนครั้งแรกในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และได้อาศัยเรียนที่โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม อำเภอละแม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรในสมัยนั้น รับนักเรียนแบบสหศึกษา มีนักเรียนในรุ่นแรกจำนวน 30 คน เป็นนักเรียนชาย 19 คน นักเรียนหญิง 11 คน พร้อมกันนั้นกรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งให้ นายวิรัช รติวัฒน์ ตำแหน่งครูโท โรงเรียนสวนศรีวิทยา อำเภอหลังสวน  มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ และต่อมาได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียนละแมวิทยา

    โรงเรียนละแมวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11  มีเนื้อที่ทั้งหมด 24 ไร่  76 ตารางวา เดิมสถานที่แห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของโรงเรียนบ้านลุ่มพวา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ต่อมานายวิรัช เอื้ออารี ซื้อที่ดินมอบให้อีก 2 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา รวมมีที่ดิน 26 ไร่ 40 ตารางวา (โรงเรียนบ้านลุ่มพวา ต่อมาได้ย้ายที่เรียนไปใช้ที่ดินของโรงเรียนวัดปิยะวัฒนารามและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโรงเรียนวัดปิยะวัฒนารามในปัจจุบัน) ตั้งแต่ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมแห่งนี้ทางโรงเรียนได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ บ้านพักครูและบ้านพักภารโรง ตลอดจนงบประมาณจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การศึกษาจากกรมสามัญศึกษาเป็นอย่างดีเสมอมา ปัจจุบันมีอาคารเรียน 4 หลัง หอประชุม 2 หลัง โรงฝึกงาน 2 หลัง ห้องน้ำ-ห้องส้วม 4 หลัง บ้านพักครู 14 หลัง บ้านพักภารโรง 3 หลัง จากสภาพปัจจุบันจะเห็นได้ว่าโรงเรียนละแมวิทยาได้เจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับ สามารถจัดการเรียนการสอนได้ทัดเทียมกับโรงเรียนอื่น ๆ เป็นอย่างดี  โรงเรียนมีครู–อาจารย์ พร้อมที่จะให้การบริการแก่นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนโดยทั่วไป และหวังว่าโรงเรียนจะได้รับการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าขึ้นทุกปี
     


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-26 10:25:06 น.

โรงเรียนละแมวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โทรศัพท์: 077559104 อีเมล์: lamaewit@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พบศิริ ขวัญเกื้อ โทรศัพท์: 0629162295 อีเมล์: kong4710@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]