โรงเรียนละแมวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • นางสาววนิสา  ขำวิลัย        ประธาน

  นางสาวพัชริดา  ช่วยคุ้มภัย    กรรมการ

  นายนรินทร  ปรีชารัตน์    กรรมการ

  นางสาวกัญญารัตน์  บรรจงช่วย    กรรมการ

  นางสาวศศิวิมล  โสนาพูล   กรรมการ

  นางสาวอธิตญา  มีเพียร     กรรมการ

  นางสาวรัตวัลย์  แก้วกระจ่าง   กรรมการ

  นายอนุพงศ์  คมขำ    กรรมการ

  นายจิราวุฒิ  รุ่งสุวรรณ    กรรมการ

  นางสาวภัทรริยา  เจนเจษฎ์พงษ์   กรรมการ

  นางสาวดวงนภา  แสงอาวุธ   กรรมการ

  นายอดิเทพ  อินทร์วงศ์      กรรมการ

  นายวงศกร  บัวจันทร์     กรรมการ

  นายรัตนชัย  อินทร์สกุล      กรรมการ

  นายณัชพล  วัฒนกุล     กรรมการ

  นางสาวอริสรา  สุวรรณวงศ์     กรรมการ

  นายวันเฉลิม  มีทรัพย์     กรรมการ

  นางสาวธิราภรณ์  ณ สีทอง   กรรมการ

  นางสาวรุ่งฟ้า  ผาทอง      กรรมการ

  นายสุรเชษฐ์  ปิโย     กรรมการ

  นายฉัตรมงคล  เรืองฤทธิ์     กรรมการ

  นางสาววิไลวรรณ  พูลสุข     กรรมการ

  นางสาวกัลยา  โอพั่ง    กรรมการ

  นางสาวสตรีวิท  เวียงดินดำ      กรรมการ

  นางสาวทัศนวรี  โคตรวงศ์    กรรมการ

  นายธเนส  ชุ่มชื่น      กรรมการ

  นางสาวกรองทอง  ปานสม   กรรมการ

  นายไพโรจน์  แก้วขาว    กรรมการ

  นางสาวกาโอ      กรรมการ

  นายเจริญพงษ์  สอนสุทธิ์    กรรมการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-26 10:25:06 น.

โรงเรียนละแมวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โทรศัพท์: 077559104 อีเมล์: lamaewit@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พบศิริ ขวัญเกื้อ โทรศัพท์: 0629162295 อีเมล์: kong4710@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]