โรงเรียนสวีวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนสวีวิทยา​ เดิมชื่อว่า​ “ โรงเรียนสวีควนสีแท” ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2501 ไม่มีอาคารเรียนถาวร ได้ใช้ศาลาโรงฉัน ของวัดโพธิเกษตร เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว ในปีแรกมี นักเรียนจำนวน​ 40​ คน มีนายเจริญ พรหมหาญ​ เป็นครูใหญ่​ พ.ศ.2504 ผู้ปกครอง พ่อค้า ประชาชน ได้บริจาคเงิน และแรงงานสร้างอาคารเรียน< พ.ศ.2505 ได้ย้ายจากวัดโพธิเกษตร มาอยู่ในพื้นที่ปัจจุบัน เลขที่​597หมู่ที่​ 5​ ต.นาโพธิ์  อ.สวี  จ.ชุมพร

  พ.ศ.2506 ได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา 40,000 บาท และเงินสมทบจากข้าราชการ​ พ่อค้า ประชาชนสร้างอาคาร  1 หลัง เป็นอาคารไม้ สองชั้น 8 ห้องเรียน พ.ศ.2509 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนช่วยเหลือโรงเรียนมัธยมในชนบท“ค.ม.ช.“    รุ่นที่ 3 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารโรงฝึกงาน และอาคารคหกรรม

     พ.ศ.  2520    ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   ทำการสอนแบบสหศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้น ม.1 - ม.6   โดยนักเรียนทั้งหมดเดินทางไป-กลับ

                     พ.ศ.  2525      ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน  ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง

                     พ.ศ.  2528      ได้รับรางวัลสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมจริยศึกษาดีเด่น  ระดับประเทศ

                     พ.ศ.  2542      ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา  ขนาดใหญ่

                     พ.ศ.  2549      ผ่านการประเมิน “ หนึ่งอำเภอ  หนึ่งโรงเรียนในฝัน” เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม  2549

                     พ.ศ.  2549      ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในระดับดี

                    พ.ศ.  2554      คณะกรรมการสถานศึกษามีมติเห็นชอบให้ดำเนินการจัดซื้อที่ดินบริเวณด้านข้างหอประชุมใหญ่เพิ่มเติมทำให้โรงเรียนมีเนื้อที่เพิ่มเป็น  16 ไร่  3 งาน  91 ตารางวา         

                     พ.ศ.  2554      ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์ “ การเลี้ยงด้วงแบบประยุกต์”  ระดับประเทศ เมื่อวันที่ 12  ตุลาคม  2554

      พ.ศ.2555   ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย  ในการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ “ การเลี้ยงด้วงแบบประยุกต์”    ณ กรุงไทเป   ประเทศไต้หวัน  เมื่อวันที่ 5-12  กุมภาพันธ์  2555

      พ.ศ.2555   ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานสู่สากล

          พ.ศ. 2556    ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ นำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ " การเพิ่มผลผลิตกล้วยหอมทอง " จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศกไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

             พ.ศ. 2557     ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ    ระดับประเทศ  โครงงานวิทยาศาสตร์ " การเพิ่มผลผลิตดอกดาวเรือง"ได้รับรางวัลเหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับสอง การแข่งขันรำวงมาตรฐาน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับประเทศ ครั้งที่  64  ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

              พ.ศ.2558       ได้รับรางวัล 22 เหรียญทอง  8  เหรียญเงินและ  6 เหรียญทองแดงจากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65  ณ  จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 9 - 11 ธันวาคม 2558. อยู่ในลำดับที่ 2 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 11 และ ลำดับที่ 5 ของระดับภาคใต้

              พ.ศ. 2559   ได้รับรางวัล  5  เหรียญทอง     1  เหรียญเงิน    จากงานศิลปหัตถกรรม.    ครั้งที่ 65     ระดับชาติ                          วันที่ 28 - 30  มกราคม 2559

          พ.ศ.2560    ได้รับรางวัล 5  เหรียญทอง     3   เหรียญเงิน   จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่  66  ระดับชาติ                  วันที่  29 - 31  มกราคม  2560

                 พ.ศ.2561 -    ได้รับรางวัล  9  เหรียญทอง   1  เหรียญเงิน  จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67  ระดับชาติ                     วันที่ 10-14 กุมภาพันธ์  2561

                 * ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองการประกวดวาดภาพ ม.1 - ม.3 ,เหรียญทองการเขียนโปรแกรมภาษากราฟิกควบคุมหุ่นยนต์ ม.1 - ม.3,และรางวัลชนะเลิศนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อผู้สูงอายุ ม.4 - ม.6(ทีมที่ 1)  จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จ.ชุมพร

              * รางวัลชนะเลิศการแข่งขันขับร้องของพ่อ  ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวัดโพธาวาส  จ.สุราษฎร์ธานี

               * รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 TEAM  TRIPLE  GAME (ครอสเวิร์ด  เอแม็ท และคำคม)  รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันแม็กซืพลอยส์ ทริปเปิ้ล ชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่ 5

     พ.ศ.2562.  ได้รับรางวัลชนะเลิศรับทุนการศึกษา  ห้าหมื่นบาท และ. รางวัลชมเชยรับทุนการศึกษาหนึ่งหมื่นห้าพันบาท .            จากโครงงานวิทยาศาสตร์   ด้านการออกแบบเกม. จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ .เมื่อวันที่  30. มีนาคม. 2562.     ครูที่ปรึกษาโครงการได้แก่ ครูกิตติพงศ์  พาหะมาก,ครูเบญจวรรณ. ทองขาวและครูคฑาวุธ. บัวดิษ

         โรงเรียนมีบรรยากาศอันร่มรื่น และ มีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อ   การเรียนการสอน  ซึ่งมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐาน  หลักสูตรที่เน้นทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร  เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้   ส่งเสริมนักเรียนให้มีความสามารถด้านภาษา  อาชีพ  เทคโนโลยี  ดนตรี  กีฬา  นาฏศิลป์  โครงงาน  ส่งเสริมความเป็นเลิศระดับประเทศในทุก ๆ  ด้าน  เน้นให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคม  อนุรักษ์ความเป็นไทย   ห่างไกลยาเสพติด  มีสุขภาพจิต  สุขภาพกายที่ดี  มีการประสานสัมพันธ์อันดีกับชุมชนภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  เพื่อบรรลุเป้าประสงค์คือนักเรียนมีความรู้คู่คุณธํรรม  มีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยความสามารถของผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและด้วยความร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรที่มีคุณภาพ  จึงทำให้โรงเรียนมีชื่อเสียง  ผลงานได้รับการกล่าวขาน  บวกกับปัจจัยเสริมที่เป็นแรงสนับสนุนจากชุมชนในท้องถิ่น  ส่งผลให้ศิษย์ของโรงเรียนสวีวิทยา จบการศึกษาออกสู่โลกกว้างอย่างกล้าแกร่ง  ประสบความสำเร็จในชีวิต เป็นคนดีที่ทำประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติจำนวนมาก

   

   

                  


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-11-10 20:10:07 น.

โรงเรียนสวีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โทรศัพท์: 077531217 อีเมล์: sawiwittaya@sawi.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวพิมพ์มาศ เพ็ชรุพันธ์ โทรศัพท์: 0856797287 อีเมล์: ph.pimmas@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]