โรงเรียนสวีวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •    พันธกิจ 
  1.  ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร มีค่านิยมหลักของคนไทย 12  ประการและมีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยี
  2.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และคุณภาพมาตรฐานระดับสากลและมีทักษะในศตวรรษที่ 21
  3.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  4.  ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสู่ครูมืออาชีพ
  5.  พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมและหลักธรรมาภิบาล
   
      เป้าประสงค์
  1.  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  มีค่านิยมหลักของคนไทย 12  ประการและมีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยี
  2.  ผู้เรียนมีความรู้และคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล  มีทักษะในศตวรรษที่ 21  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากการสอบวัดผลระดับชาติ
       มีความพร้อมในการศึกษาต่อและการทำงาน
  3.  ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  4.  ผู้บริหาร ครู และบุุคลากรทางการศึกษา  ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  มีสมรรถนะตรงตามสายงาน  มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  มีวัฒนธรรมการทำงาน
       ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และเน้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  5.  โรงเรียนเน้นการบริหารจัดการแบบบูรณาการ  มีเครือข่ายการบริหารจัดการ  บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและยึดหลักธรรมาภิบาล
  6.  โรงเรียนมีการพัฒนาสื่อ  เทคโนโลยี  ระบบข้อมูลสารสนเทศและการวิจัย เพื่อการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
  7.  โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ
  8.  โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทางภายภาพและสังคมและระบบสนับสนุนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-11-10 20:10:07 น.

โรงเรียนสวีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โทรศัพท์: 077531217 อีเมล์: sawiwitaya@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อุษณีย์ โยธินะเวคิน โทรศัพท์: 0835080054 อีเมล์: usaneeyo@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]